Caritas o hiszpańskim kryzysie

Zgromadzenie ogólne Caritas Hiszpania wyraziło sprzeciw wobec modelu gospodarki, który stał się przyczyną dramatu całego społeczeństwa hiszpańskiego.

W podmadryckim Escorialu zakończyło się 30. zgromadzenie ogólne Caritas Hiszpania z udziałem ponad 200 osób. Wyrażono sprzeciw wobec modelu gospodarki, który stał się przyczyną dramatu całego społeczeństwa hiszpańskiego.

Caritas codziennie ma do czynienia z sytuacjami beznadziejnymi, a każda z nich posiada konkretne oblicze i imię. Są to „tysiące twarzy i tysiące istnień tych, którzy padli ofiarą niesprawiedliwego modelu ekonomicznego, niezdolnego, aby dobro wspólne postawić ponad zyskiem indywidualnym”– czytamy w deklaracji końcowej. Delegaci uważają, że „ubóstwo zawsze jest do uniknięcia, nawet w czasie kryzysu”. Taki cel przyświeca wszystkim ośrodkom Caritas, które codziennie pracują na rzecz sprawiedliwości. „Dlatego też piętnujemy podejmowanie decyzji politycznych, ustawodawczych i ekonomicznych, które rodzą już teraz cierpienie ludzi dotkniętych kryzysem, jak to ukazuje codzienna rzeczywistość w naszej działalności oraz sprawozdania, które przygotowaliśmy do wiadomości publicznej. Ten brak horyzontów i perspektyw może mieć bardzo negatywne konsekwencje dla przyszłości społeczeństwa hiszpańskiego, nawet już niedalekiej”.

Caritas alarmuje, że nowe ustawy, uchwalane w imię racjonalizacji wydatków i stabilności ekonomicznej, prowadzą do utraty praw społecznych należnych człowiekowi oraz do rosnącej nierówności i podziału społeczeństwa. Szczególny niepokój budzi sytuacja imigrantów bez papierów. „Osoby zubożałe nie są odpowiedzialne za kryzys ekonomiczny, który dotyka je tak intensywnie. Chcemy powiedzieć, że nie przyzwyczajamy się do przemocy, jakim jest ubóstwo, nierówność i niesprawiedliwość. Co więcej, wzywamy do odpowiedzialności osobistej i wspólnotowej, aby odegrać bardziej aktywną rolę w procesach przemiany społecznej w oparciu o styl życia bazujący na skromności i prostocie ewangelicznej jako inspiracji dla społeczeństwa bardziej otwartego, braterskiego i przystępnego”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama