ONZ radzi: zalegalizujcie homozwiązki

Skuteczniejsza walka z rasizmem i dyskryminacją, legalizacja związków partnerskich dla osób tej samej płci oraz wzmożenie działań na rzecz zapobiegania przemocy wobec kobiet - oto niektóre z rekomendacji Rady Praw Człowieka ONZ dla Polski.

Podczas obrad w środę w Genewie Rada oceniła Polskę pod kątem przestrzegania praw człowieka w ramach tzw. Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (Universal Periodic Review, UPR). Przeglądowi średnio co cztery lata podlega każde ze 192 państw członkowskich ONZ. Po raz pierwszy Polska została oceniona w 2008 roku.

Wśród poczynionych przez Polskę postępów Rada wymienia m.in. promowanie praw osób niepełnosprawnych, a także kobiet i dzieci oraz propagowanie równości płci. Odnotowano "ułatwienie dostępu na imprezy w ramach mistrzostw Europy w piłce nożnej", których Polska jest w tym roku współgospodarzem, a także złagodzenie kar za zniesławienie.

Jednocześnie Rada przedstawiła szereg rekomendacji, które jej zdaniem przyczyniłyby się do lepszego przestrzegania praw człowieka w Polsce.

Zdaniem Rady Polska musi skuteczniej walczyć z rasizmem, antysemityzmem oraz innymi przejawami dyskryminacji wobec osób innego niż polskie pochodzenia, "szczególnie muzułmanów, Romów i osób pochodzących z Afryki". Należy przy tym zagwarantować, by "wszystkie przestępstwa na tle rasowym były dogłębnie badane, a sprawcy karani".

Inna rekomendacja głosi, że Polska powinna też zagwarantować Polkom możliwość skorzystania z legalnej aborcji w zgodzie z obowiązującym w tej kwestii prawem oraz sprecyzować, kiedy kobiecie przysługuje prawo do aborcji ciąży zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Ponadto Polska powinna przyjąć Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Sprzeciw wobec części postulatów konwencji podtrzymuje minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, który widzi w nim "wyraz ideologii feministycznej", służący "zwalczaniu tradycyjnej roli rodziny i promowaniu związków homoseksualnych". Zdaniem ministra niektóre zapisy konwencji są sprzeczne z konstytucją.

Dalej Rada apeluje do Polski o zagwarantowanie przestrzegania praw mniejszości seksualnych i przyjęcie prawa umożliwiającego im zawieranie związków partnerskich. Proponuje się też uwzględnienie kategorii tożsamości płci (gender, płeć rozumiana w sensie psychologicznym, kulturowym, a nie fizycznym) i orientacji seksualnej ofiary jako okoliczności obciążających sprawcę w przypadku przestępstw z nienawiści.

Rada Praw Człowieka apeluje też o większą przejrzystość w prowadzeniu śledztwa w sprawie domniemanych tajnych więzień CIA w Polsce. Wśród innych propozycji znalazło się również wykreślenie z kodeksu karnego przepisu mówiącego o odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz zapewnienie dostępu do edukacji wszystkim obywatelom, szczególnie dzieciom pochodzącym z mniejszości narodowych, w tym romskiej.

Rada Praw Człowieka ONZ z siedzibą w Genewie została utworzona w 2006 roku w miejsce krytykowanej za nieefektywność Komisji Praw Człowieka. Zajmuje się promowaniem praw człowieka i reaguje na przypadki ich naruszania. Do Rady należy 47 państw, które są wybierane według klucza geograficznego spośród 192 krajów członkowskich ONZ.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama