Katecheza Benedykta XVI: Między wiarą a uczynkami

Doktrynie o usprawiedliwieniu u św. Pawła poświęcił Papież swą katechezę podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Jak przypomniał sprawa ta była szczególnie kontrowersyjna w okresie Reformacji.

Benedykt XVI nawiązał do nauki zawartej w Liście do Rzymian (3,21-24), gdzie Apostoł mówił o relacji między wiarą a uczynkami. Przypomniał, że jako gorliwy faryzeusz Paweł był przekonany, iż usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełnienia przepisów Prawa. Ojciec Święty zauważył, że pomagało ono Żydom zachować swą tożsamość w obliczu przemożnych wpływów kultury greckiej. Przypomniał, że spotykając się z Chrystusem pod Damaszkiem Paweł odkrył, iż usprawiedliwienie w oczach Boga uzyskujemy nie tyle na mocy wyłącznie wiary, ile przylgnięcia do Chrystusa.

"To nie człowiek usprawiedliwia samego siebie przez spełnianie uczynków zgodnych z Prawem, lecz usprawiedliwia go Chrystus, udzielając łaski wysłużonej na krzyżu" - stwierdził Papież. Zaznaczył, że św. Paweł podkreśla darmowość usprawiedliwienia, udzielanego przez Boga z miłości. Ojciec św. zauważył, że Chrystus za nas umarł, aby stać się naszą mądrością, uświęceniem i odkupieniem. Z kolei my, usprawiedliwieni przez wiarę staliśmy się w Nim prawdziwymi sprawiedliwymi Boga. W świetle Krzyża i jego darów pojednania oraz nowego życia w Duchu św. Paweł odrzucił sprawiedliwość opierającą się na Prawie i jego dziełach. Dla Apostoła Prawo Mojżeszowe, jako nieodwołalny dar Boga Izraela nie ulega zniesieniu, lecz ożywieniu, bo tylko przez wiarę w obietnice, jakie Bóg złożył Abrahamowi a wypełnione w Chrystusie otrzymujemy łaskę usprawiedliwienia i nowego życia" - mówił Benedykt XVI dodając, że "Prawo znajduje swój cel w Chrystusie, a jego wypełnieniem jest nowe przykazanie miłości". "Uczyńmy więc wraz z Pawłem Chrystusowy Krzyż naszą jedyną chlubą i dziękujmy Bogu za łaskę, która sprawiła, że jesteśmy członkami Ciała Chrystusa – Jego Kościołem - stwierdził Benedykt XVI.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski Papież powiedział: "Witam pielgrzymów z Polski. Pozdrawiam szczególnie stowarzyszenie „Rodzina Rodła”, spadkobiercę Związku Polaków w Niemczech z okresu międzywojennego. Życzę, aby wasza działalność służyła budowaniu jedności i umacnianiu braterskich więzi między narodami. Wszystkim tu obecnym serdecznie błogosławię!"

Streszczenie katechezy po polsku odczytał ks. prałat Paweł Ptasznik:

Dziś Ojciec Święty mówił o doktrynie św. Pawła na temat usprawiedliwienia. Jako gorliwy faryzeusz Paweł był przekonany, że usprawiedliwienie jest skutkiem doskonałego wypełniania przepisów Prawa. Wydarzenie pod Damaszkiem zmieniło jego patrzenie. W swoich pismach dowodzi, że sprawiedliwości nie osiąga się przez przestrzeganie prawa, ale dzięki wierze w Chrystusa. Od spotkania ze Zmartwychwstałym On stał się początkiem i końcem egzystencji Apostoła, motywem i celem jego istnienia. Według Pawła to w zjednoczeniu z

Nim, umarłym i zmartwychwstały, dokonuje się usprawiedliwienie dzięki łasce wiary. Usprawiedliwienie w Chrystusie jest darmowym dziełem Boga. Prawo jest święte, dobre i słuszne, bo pochodzi od Boga, ale nie ono usprawiedliwia, lecz Ten, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata. Dzięki Niemu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Ojciec św. szczególnie pozdrowił w języku francuskim i angielskim uczestników obrad Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Skautingu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»