Audiencja papieska: Katecheza o św. Jakubie

Postać Jakuba Apostoła przypomniał papież w cyklu katechez o Kościele.

Jakub Większy był bratem apostoła Jana. Ewangelie wymieniają go pośród trzech uprzywilejowanych uczniów, którzy brali udział w takich wydarzeniach jak: wskrzeszenie córki Jaira, Przemienienie Jezusa, przemówienie eschatologiczne i w końcu agonia Jezusa w Ogrodzie Getsemani. We wszystkich tych wydarzeniach Jakub jawi się jako wybrany, ale dopiero prawdopodobnie dopiero agonia Jezusa w Ogrodzie Oliwnym uświadomiła mu, że jego wybranie nie ma nic z tryumfu, a jest związane z cierpieniem i upokorzeniem. Przekonał się o tym ostatecznie na początku lat 40-tych, za panowania Heroda Agryppy, który od ścięcia Jakuba mieczem, rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Wg tradycji jego ciało zostało przeniesione do Hiszpanii, do Santiago de Compostela, miejsca najwcześniejszych pielgrzymek nie tylko z Europy, ale także z całego świata.

W upalne przedpołudnie na Plac św. Piotra przybyło ponad 30 tys. wiernych. Polaków papież zachęcił do modlitwy by wszyscy ludzie doświadczyli Bożej miłości. "W piątek będziemy obchodzili uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to święto, w którym w sposób szczególny oddajemy chwałę Bożej miłości. Módlmy się, aby wszyscy ludzie na świecie mogli jej doświadczać w pokoju i radości" - powiedział Benedykt XVI.

Wśród 700-osobowej grupy Polaków byli kardynał Franciszek Macharski i arcybiskup Józef Michalik. „Motywów pobytu w Rzymie jest kilka. Jednym z ważniejszych dla mnie jest to żeby ojcu świętemu podziękować za obecność w Polsce” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Michalik. Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że był to kontakt potrzebny zarówno Benedyktowi XVI jak i wszystkim Polakom. „Obecny papież pomógł zauważyć, że wszystko co głosił Jan Paweł II jest ważne i ma głębsze korzenie w Ewangelii. Benedykt XVI jest następcą św. Piotra, którego otaczamy szacunkiem nie mniejszym niż jego poprzedników” – dodał metropolita przemyski. Abp Michalik weźmie udział w posiedzeniach Kongregacji ds. Biskupów i Papieskej Rady ds. Laikatu.

Także kard. Franciszek Macharski będzie uczestniczył w obradach dykasterii ds. biskupów. Wyznał, że przyjeżdża do Rzymu co dwa miesiące. Przy grobie Jana Pawła II modli się prosząc o jego kanonizację oraz o to, żeby pomagał Kościołowi.

Oto polski tekst nauczania papieskiego:

Drodzy bracia i siostry,
kontynuujemy cykl portretów Apostołów, wybranych przez samego Jezusa w czasie Jego życia ziemskiego. Mówiliśmy o świętym Piotrze i o jego bracie Andrzeju. Dzisiaj spotykamy postać Jakuba. Biblijna lista Dwunastu wymienia dwie osoby o tym imieniu: Jakuba, syna Zebedeusza i Jakuba, syna Alfeusza (por. Mk 3, 17.18; Mt 10, 2-3), których rozróżnia się powszechnie przydomkami: Jakub Starszy i Jakub Młodszy. Określenia te nie są oczywiście miarą ich świętości, odzwierciedlają jedynie różne znaczenie, jakie przypisują im teksty Nowego Testamentu, a zwłaszcza jakie mieli w ramach ziemskiego życia Jezusa. Dzisiaj skupimy naszą uwagę na pierwszym z tych imienników.

Imię Jakub jest tłumaczeniem formy Iákobos - greckiego brzmienia imienia sławnego patriarchy Jakuba. Nazwany tak apostoł jest bratem Jana i we wspomnianych spisach zajmuje drugie miejsce, zaraz po Piotrze, u Marka (3, 17) lub trzecie, po Piotrze i Andrzeju w Ewangeliach Mateusza (10, 2) i Łukasza (6, 14), podczas gdy w Dziejach Apostolskich wymieniony jest po Piotrze i Janie (1, 13). Ten Jakub, wraz z Piotrem i Janem, należy grupy trzech uczniów uprzywilejowanych, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych chwilach Jego życia.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama