Jan Paweł II o misjach

Wyniki XVI etapu "Klasówki"

Odpowiedzi są znane od tygodnia, zatem w tym miejscu podajemy jedynie informacje uzupełniające. Na reklamacje czekamy do 30 marca (wtorek), godz. 12:00.

W tej turze wzięło udział 48 osób.

Klucz odpowiedzi:

1. Niechrześcijanin może być zbawiony. Po cóż zatem misje? – zadaje sobie pytanie Jan Paweł II. Jak na nie odpowiada?

Podana odpowiedź była bardzo obszerna, jednak za pełne uznawano odpowiedzi wskazujące na jedno lub kilka uzasadnień, o ile nie odnosiły się wyłącznie do korzyści dla wspólnoty Kościoła, z pominięciem kwestii najistotniejszych, czyli potrzeby i nakazu głoszenia Chrystusa wszystkim ludom i narodom.

2. „Ad gentes” znaczy „Dla Królestwa”. Co może zrobić – i robi – Kościół dla Królestwa Bożego?

Przyczyną niepełnej odpowiedzi najczęściej było pominięcie elementu 4 – wstawiennictwa Kościoła…

W kilku przypadkach odpowiedzią było opisanie wszystkich zakresów działalności misyjnej Kościoła: do wewnątrz i na zewnątrz. Takie odpowiedzi również uznawano za pełne.

PS. Faktycznie - jak mi zwrócono uwagę - dosłownie "ad gentes" znaczy "dla ludów", "dla narodów" :-) Niemniej ten rodzaj działalności misyjnej wiąże się wprost z głoszeniem Królestwa Bożego...

3. Misje „ad gentes” – skierowane do niechrześcijan – napotykają dzisiaj na trudności. Zewnętrzne, ale i wewnętrzne – płynące z samej wspólnoty chrześcijańskiej. O jakich trudnościach wspomina Jan Paweł II?

Należało uwzględnić oba obszary: trudności zewnętrzne i wewnętrzne…

4. „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu św. są współodpowiedzialni za działalność misyjną”. Jakie istnieją formy współpracy misyjnej? W jakich okolicznościach każdy z nas powinien stać się misjonarzem?

Jeśli w odpowiedzi skupiono się na misjach wśród niechrześcijan, w odpowiedzi należało wskazać również na osobiste świadectwo w spotkaniu z niechrześcijanami, w związku z – najogólniej ujmując – przemieszczaniem się ludzi (turystyka, migracje).

Jeśli ktoś uwzględnił obszar misyjności „do wewnątrz”, za pełne uznawano również odpowiedzi wskazujące na ten obszar osobistej działalności misyjnej.

5. „Każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej”. Na czym polega duchowość misyjna?

Pytanie nie stwarzało problemów.

«« | « | 1 | » | »»