Kanonizacja: 98 proc. Polaków uważa, że...

Niemal wszyscy (98 proc.) ankietowani przez CBOS uważają, że kanonizacja Jana Pawła II będzie ważna dla jego rodaków. Powszechne jest też przekonanie, że będzie ona istotna dla ich rodzin (89 proc.) i dla nich osobiście (88 proc.).

Tylko nieco mniejsze znaczenie - zdaniem respondentów CBOS - kanonizacja Jana Pawła II będzie miała dla Europy (80 proc.) i dla świata (76 proc.).

Przekonanie o doniosłości kanonizacji - zarówno w perspektywie osobistej, rodzinnej, narodowej i ponadnarodowej - dominuje we wszystkich grupach społeczno-demograficznych. Jej znaczenie, zwłaszcza z punktu widzenia osobistego i swojej rodziny oraz społeczności międzynarodowej, stosunkowo najczęściej deprecjonują osoby niepraktykujące religijnie oraz czyniące to sporadycznie, a także młode, mieszkające w największych miastach, dobrze wykształcone i osiągające najwyższe dochody.

Aż 97 proc. Polaków uważa, że mimo upływu dekady od śmierci Jana Pawła II, pamięć o nim jest wciąż żywa. Wyraźnie rzadsze jest natomiast przekonanie, że Polacy znają papieskie nauczanie (71 proc. wskazań) oraz że w życiu kierują się jego wskazaniami (48 proc.).

Osobistą znajomość treści papieskiego nauczania deklaruje dwie trzecie badanych (68 proc.; od 2010 r. wzrost o 12 pkt proc.). Jak zauważa CBOS, o ile własną znajomość nauczania Jana Pawła II Polacy oceniają nieco gorzej niż wiedzę większości Polaków na ten temat, o tyle swoje postępowanie określają jako zgodne ze wskazaniami papieża zdecydowanie częściej niż postępowanie większości rodaków. Osoby, które - w swej ocenie - kierują się w życiu wskazaniami papieża, to obecnie niemal trzy czwarte badanych (72 proc., o 24 pkt proc. więcej niż w odniesieniu do oceny postępowania większości Polaków).

Ankietowani, którzy deklarują, że znają treść nauczania Jana Pawła II oraz kierują się w życiu jego wskazaniami, łącznie stanowią dziś 60 proc. i dominują niemal we wszystkich grupach społecznych. Najczęściej deklaracje takie składają osoby praktykujące religijnie raz na tydzień (76 proc.) lub częściej (89 proc.), a także uzyskujące najniższe dochody (74 proc.), mające wykształcenie podstawowe (69 proc.), mieszkające na wsi (68 proc.), w wieku co najmniej 65 lat (67 proc.), o prawicowych poglądach politycznych (67 proc.), raczej też kobiety niż mężczyźni (66 proc. wobec 54 proc.).

Wśród różnych grup zawodowych do znających treść nauczania Jana Pawła II i postępujących zgodnie z jego wskazówkami stosunkowo najczęściej zaliczają się rolnicy (73 proc. wskazań), pracownicy usług, bezrobotni i emeryci (po 66 proc.). Odsetek ten jest najniższy wśród kadry kierowniczej, specjalistów z wyższym wykształceniem (43 proc.) oraz uczniów i studentów (51 proc.).

Dla niemal wszystkich dorosłych Polaków (92 proc.) Jan Paweł II pozostaje autorytetem moralnym, w tym dwie trzecie badanych (67 proc.) nie ma co do tego wątpliwości.

W ciągu ostatnich 10 lat niemal wszyscy badani (97 proc.) przynajmniej raz wspominali Jana Pawła II lub rozmawiali o nim, a niemal połowa (46 proc.) czyniła to często lub bardzo często. Dwie trzecie ankietowanych (62 proc.) przyznaje, że prosiło za pośrednictwem papieża o pomoc w jakiejś konkretnej sprawie.

W okresie obejmującym rok przed beatyfikacją Jana Pawła II i czas po niej, zainteresowanie Polaków jego życiem i twórczością dość znacząco wzrosło. Odsetek tych, którzy po śmierci papieża wielokrotnie oglądali filmy lub programy dokumentalne o nim wzrósł z 28 proc. do 36 proc. Przybyło także tych, którzy przynajmniej raz sięgnęli po encykliki, listy apostolskie lub inne pisma duszpasterskie Jana Pawła II (wzrost z 27 proc. do 34 proc.), oraz tych, którzy wędrowali jego śladami, odwiedzając związane z nim miejsca (z 27 proc. do 36 proc.).

"Zaobserwowany wzrost zainteresowania życiem i działalnością papieża po jego beatyfikacji pozwala przypuszczać, że również powszechnie oczekiwana kanonizacja wpłynie na podtrzymanie pamięci o Janie Pawle II, a nawet na jej umocnienie" - konkluduje CBOS.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 kwietnia 2014 r. na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama