DIVINUS PREFECTIONIS MAGISTER

Konstytucja apostolska dotycząca nowego prawodawstwa w procedurze spraw kanonizacyjnych

II. KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH

3. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych, której przewodniczy kardynał prefekt, wspomagany przez sekretarza, zajmuje się wszystkim, co odnosi się do kanonizacji Sług Bożych, służąc w ten sposób biskupom radą i instrukcjami w prowadzeniu spraw, dogłębnie je studiując wreszcie wydając swe orzeczenia. Do kompetencji Kongregacji należy decyzja o wszystkim, co odnosi się do stwierdzania autentyczności relikwii i ich przechowywania.

4. Do obowiązków sekretarza należy:
1) dbanie o kontakty ze stronami, szczególnie z biskupami, którzy prowadzą sprawy.
2) udział w dyskusjach nad meritum spraw i redagowanie „votum" w czasie kongregacji kardynałów i biskupów.
3) opracowywanie sprawozdań zawierających wota kardynałów i biskupów przeznaczonych dla Ojca Świętego.

5. W wypełnianiu swego urzędu sekretarz jest wspomagany przez podsekretarza, którego zadaniem jest przede wszystkim stwierdzenie, na ile w prowadzeniu spraw zostały zachowane przepisy, a także przez odpowiednią liczbę urzędników niższego stopnia.

6. Dla studiowania spraw Kongregacji powołane jest Kolegium Relatorów, któremu przewodniczy Relator generalny.

7. Poszczególni relatorzy winni:
1) studiować wraz z przedstawicielami stron sprawy sobie powierzone i przygotować pozycje dotyczące cnót lub męczeństwa;
2) zredagować pisemne opracowania historyczne, jeśli te zostaną uznane przez konsultorów za konieczne;
3) brać udział w zebraniach teologów w charakterze ekspertów, jednak bez prawa głosowania,

8. Spośród relatorów jeden specjalnie zostanie wyznaczony dla opracowania pozycji dotyczących stwierdzenia cudów i będzie uczestniczył w zebraniach lekarzy i posiedzeniach teologów.

9. Relator generalny, który przewodniczy zespołowi konsultorów historycznych, jest wspomagany przez kilku pomagających w studium sprawy.

10. W Kongregacji jest jeden Promotor Wiary lub Prałat teolog, do którego obowiązków należy:
1) przewodniczenie posiedzeniom teologów, na których składa „votum";
2) przygotowanie relacji o samym przebiegu posiedzenia;
3) uczestniczenie w kongregacjach kardynałów i biskupów w charakterze eksperta, jednakże bez prawa głosowania. W niektórych sprawach, jeśli zaistnieje potrzeba, Kardynał Prefekt może do konkretnego przypadku mianować Promotora Wiary.

11. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych dysponuje wybranymi konsultorami z różnych dziedzin, jedni z nich są specjalistami w naukach historycznych, inni w teologii, zwłaszcza w dziedzinie życia wewnętrznego.

12. Dla badania uzdrowień, które zostały przedstawione jako cuda, Kongregacja dysponuje zespołem biegłych w medycynie.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg