Podsumowanie drugiego dnia wizyty w Kamerunie

Spotkanie z prezydentem Paulem Biya i biskupami oraz nieszpory z duchowieństwem Kamerunu złożyły się na drugi dzień wizyty apostolskiej Benedykta XVI w Kamerunie.

Ojciec Święty zaznaczył, że warunkiem podjęcia misji ewangelizacyjnej i odpowiedzi na liczne wyzwania współczesnego świata jest głęboka komunia łącząca pasterzy kameruńskiego Kościoła. Zachęcił do współpracy poszczególnych diecezji, zwłaszcza w celu lepszego rozmieszczenia kapłanów. Papież wezwał ponadto biskupów do utrzymywania bliskich relacji ze swymi kapłanami. „Nalegam, abyście szczególnie czuwali nad wiernością księży i osób konsekrowanych zobowiązaniom podjętym w chwili święceń czy rozpoczęcia życia zakonnego, aby wytrwali w swym powołaniu” – powiedział Benedykt XVI. Podkreślił, że autentyczność ich świadectwa wymaga, aby nie było rozdziału między tym czego uczą, a tym jak żyją na co dzień.

Papież wyraził zadowolenie z dużej liczby kandydatów do kapłaństwa. Wskazał na konieczność poważnego rozpoznania powołania każdego z nich oraz właściwego przygotowania osób odpowiedzialnych za ich formację. Podkreślił rolę katechistów w głoszeniu Ewangelii i zaapelował o zapewnienie im odpowiedniej formacji ludzkiej, duchowej i doktrynalnej. Wyrażeniu dowartościowania ich posługi służyć też będzie wsparcie materialne, materialne i duchowe ze strony duszpasterzy. Ojciec Święty podkreślił również pilną konieczność troski o rodzinę. W obliczu oddziaływania nowoczesności i sekularyzacji na społeczeństwo tradycyjne, konieczna jest zdecydowana obrona istotnych wartości rodziny afrykańskiej. „Rozwijając duszpasterstwo rodzin pragniecie upowszechnić lepsze zrozumienie natury, godności i roli małżeństwa, zakładającego związek stabilny i nierozdzielny” – stwierdził Benedykt XVI.

Odnosząc się do liturgii papież zaznaczył, że radość jej sprawowania nie może przeszkadzać w dialogu i komunii z Bogiem. W obliczu rozpowszechniania się sekt, ruchów ezoterycznych, rosnącego wpływu zabobonnych form religii, a także relatywizmu, Ojciec Święty zaapelował o lepszą formację dzieci i młodzieży. Wskazał na potrzebę duszpasterstwa akademickiego i tworzenia kręgów pogłębiających intelektualną znajomość prawd wiary. Benedykt XVI zwrócił uwagę na szczególną rolę laikatu. Podkreślił znaczenie stowarzyszeń kobiecych, ukazujących szczególną godność i powołanie kobiet we wspólnocie kościelnej oraz społeczeństwie. Zachęcił biskupów, aby zapewnili ludziom świeckim odpowiednią formację, pozwalającą im pełnić właściwą rolę w życiu politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym.

Ojciec Święty zaznaczył, iż w kontekście globalizacji Kościół zwraca szczególną uwagę na los osób najbardziej bezbronnych i obronę praw ubogich. „W ten sposób wierni mogą konkretnie pojąć, że Kościół jest prawdziwą rodziną Bożą, zjednoczoną bratnią miłością – co wyklucza wszelki etnocentryzm i wszelkie skrajne partykularyzmy oraz przyczynia się do pojednania oraz współpracy między poszczególnymi grupami etnicznymi” – stwierdził papież. Jednocześnie Benedykt XVI wskazał na aktualność nauki społecznej Kościoła, która pragnie obudzić nadzieję w sercach osób zmarginalizowanych. Zaznaczył, że obowiązkiem chrześcijan, a zwłaszcza odpowiedzialnych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym jest kierowanie się nauką społeczną Kościoła. „W ten sposób mogą oni wnieść swój wkład w budowanie świata bardziej sprawiedliwego, w którym każdy będzie mógł godnie żyć” – powiedział papież do biskupów Kamerunu. Po spotkaniu Benedykt XVI spożył z biskupami obiad w siedzibie nuncjatury.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg