Kościół prawosławny nadal przeciwny

Stanowisko Kościoła prawosławnego w sprawie rządowej propozycji zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym jest nadal negatywne. Kościół prawosławny chce zapisanej w ustawie rekompensaty za likwidację Funduszu.

Jak dowiedziała się PAP w kancelarii metropolity Warszawy i całej Polski abp. Sawy, dotychczasowe rozmowy przedstawicieli Kościoła prawosławnego ze stroną rządową nie przyniosły kompromisu. Kancelaria metropolity informuje, że obie strony poszukują rozwiązań, które umożliwiłyby porozumienie.

PAP dowiedziała się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, że planowane są kolejne spotkania w tej sprawie. Stronie rządowej zależy, by przed skierowaniem do Sejmu projektu ustawy wprowadzającej odpis podatkowy, udało się osiągnąć kompromis z Kościołem prawosławnym.

Abp Sawa mówił pod koniec lutego PAP, że Kościół prawosławny nie zgadza się na żaden odpis podatkowy i takie stanowisko przekazał premierowi i Sejmowi. "Nasi wierni w większości mieszkają na wsiach albo w małych miasteczkach, to ludzie ubodzy. Środki z odpisu byłyby niewielkie. Dlatego też musi być rekompensata, która będzie zapisana w ustawie" - powiedział abp Sawa. Dodał, że Kościół prawosławny chce dwustronnej umowy z rządem w sprawie finansowania.

Strona rządowa osiągnęła porozumienie ws. odpisu z Kościołem katolickim. Kompromis w tej sprawie zakłada, że dobrowolny odpis podatkowy m.in. na Kościół katolicki, będzie wynosił - 0,5 proc. Początkowo rząd proponował - 0,3 proc. Ustalenia tez zaakceptowała Konferencja Episkopatu Polski, a także rząd.

Na to rozwiązanie zgadzają się również przedstawiciele większości Kościołów i związków wyznaniowych.

Zgodnie z rządową propozycją o przekazaniu odpisu 0,5 proc. na wybrany Kościół lub związek wyznaniowy obywatele mogliby decydować już w 2014 r. - w rozliczeniu PIT za rok 2013. Rozwiązania te mają być oparte na regulacjach dotyczących odpisu 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

W latach 2014-2016 państwo ma wyrównywać Kościołom i związkom wyznaniowym różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną z odpisu, a wysokością dotacji z budżetu państwa przewidzianą na Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.

Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do tej ustawy, Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych. Płacenie składek ubezpieczeniowych przez wszystkie osoby zatrudnione w formie stosunku pracy (np. przez księży katechetów) będzie się odbywało w taki sam sposób jak obecnie.

Upraszczając formę przekazywania części podatku, rząd proponuje, aby osoby starsze i pobierające emerytury mogły deklarować kwoty podatku za pośrednictwem ZUS i KRUS.

Możliwość odliczenia 0,5 proc. podatku nie zmieni dotychczasowego odpisu od podatku 1 proc. na organizacje pożytku publicznego.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczany będzie wykaz Kościołów i związków wyznaniowych, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 0,5 proc. podatku z zeznań podatkowych. Wykaz będzie zawierał numery rachunków bankowych, na które może nastąpić przekazanie.

Ministerstwo Finansów będzie publikowało listę Kościołów i związków wyznaniowych wraz z danymi dot. wysokości przekazanych im środków.

Zastąpienie Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym wymaga zmiany ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacja podatkowej.

Obecnie z Funduszu Kościelnego - którego likwidację zapowiedział w expose premier Donald Tusk - pokrywane są ubezpieczenia duchownych, którzy nie mają umów o pracę, m.in. misjonarzy i zakonników zakonów kontemplacyjnych.

Fundusz Kościelny działa na mocy ustawy z 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Powstał jako rekompensata za bezprawne zagarnięcie przez państwo dóbr kościelnych na rzecz Skarbu Państwa.

Fundusz finansuje działalność charytatywną, oświatowo-wychowawczą, remonty i konserwacje zabytków sakralnych oraz utrzymanie wydziałów teologicznych na wyższych uczelniach. Działa na rzecz wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych. W planie budżetu na 2013 r. rząd zaplanował przekazanie na Fundusz Kościelny ponad 94,3 mln zł.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama