List Benedykta XVI do Cyryla I

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało list papieża Benedykta XVI do patriarchy Cyryla z okazji jego intronizacji, jaka odbyła się wczoraj w Moskwie. Przekazał go zwierzchnikowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego kard. Walter Kasper.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan wręczył także patriarsze dar od Benedykta XVI – kielich, będący znakiem pragnienia jak najszybszego osiągnięcia „pełnej komunii” między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym.
Oto polski tekst listu:

Pozdrawiam Waszą Świątobliwość z radością, gdy podejmuje wielką odpowiedzialność objęcia funkcji pasterza czcigodnego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Chętnie wspominam dobrą wolę, która cechowała nasze spotkania w czasie Waszej posługi jako przewodniczącego Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu. Z okazji intronizacji pragnę zapewnić o swym szacunku i duchowej bliskości. Modlę się o to, aby Ojciec Niebieski obdarzył Waszą Świątobliwość hojnymi darami Ducha Świętego w Jego posłudze i umożliwił przewodzenie Kościołem w miłości i pokoju Chrystusa.

Wasza Świątobliwość jest teraz następcą naszego umiłowanego brata śp. Jego Świątobliwości Aleksego II, który pozostawił swemu ludowi głębokie i trwałe dziedzictwo kościelnego odrodzenia i rozwoju, wyprowadziwszy Rosyjski Kościół Prawosławny z długiego i trudnego okresu cierpienia w dobie totalitarnego ateistycznego systemu do nowej aktywnej obecności i służby w dzisiejszym społeczeństwie.

Patriarcha Aleksy II niestrudzenie działał na rzecz jedności Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i komunii z innymi Kościołami prawosławnymi. Jednocześnie zachował ducha otwartości i współpracy z innymi chrześcijanami, a szczególnie z Kościołem katolickim dla obrony chrześcijańskich wartości w Europie i na świecie. Jestem przekonany, że Wasza Świątobliwość będzie kontynuować budowę na tym trwałym fundamencie dla dobra Waszego ludu i chrześcijan wszędzie.

Jako przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Wasza Świątobliwość odegrał wybitną rolę w krzewieniu nowych relacji między naszymi Kościołami, relacji opartych na przyjaźni, wzajemnej akceptacji i szczerym dialogu w podejmowaniu trudności naszej wspólnej podróży. Moją najszczerszą nadzieją jest, że będziemy kontynuować współpracę w poszukiwaniu dróg w promowaniu i umacnianiu jedności w Ciele Chrystusa, w wierności modlitwie naszego Zbawiciela, „aby wszyscy stanowili jedno, aby świat uwierzył” (J 17, 21).

Świadom olbrzymiej odpowiedzialności, która towarzyszy duchowej i pasterskiej posłudze, do której Duch Święty wezwał Waszą Świątobliwość, ponawiam zapewnienie o mych modlitwach i braterskiej dobrej woli. Proszę Wszechmogącego Boga, by błogosławił Mu swoją miłością, by czuwał nad umiłowanym Rosyjskim Kościołem i by wspierał biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych w niezawodnej nadziei, jaką jest nasza nadzieja w Jezusa Chrystusa.

Watykan, 28 stycznia 2009
Benedykt XVI

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama