Watykan-ONZ: Apel o strategię rozwoju sprzyjającą ubogim

Na konieczność uwzględnienia zasad pomocniczości oraz solidarności w działaniach wspólnoty międzynarodowej na rzecz rozwoju zwrócił uwagę abp Silvano Tomasi.

Stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie uczestniczył w zakończonej 25 kwietnia w stolicy Ghany, Akrze, 12. sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Jej tematem było rozważenie szans i wyzwań globalizacji służącej rozwojowi.

Watykański dyplomata zwrócił uwagę na ogromne różnice w zamożności poszczególnych krajów. Podczas gdy w najbogatszych z nich produkt krajowy brutto na mieszkańca nawet siedmiokrotnie przekracza światową średnią, to w krajach najuboższych osiąga on jedynie od 3 do 6 proc. tej wartości. Liczby te budzą niepokój z powodu coraz większej koncentracji dóbr oraz rozmiaru dysproporcji – stwierdził abp Tomasi. Zauważył, że globalizacja, oprócz bazy wspólnych wartości, wymaga także ekonomii zdolnej skutecznie realizować dobro wspólne, które ma obecnie wymiar planetarny. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wskazał, że rozwój musi uwzględniać centralną rolę osoby ludzkiej. Dotyczy to także Afryki, gdzie winno się stworzyć odpowiednie warunki dla działalności przedsiębiorców, w tym dobrą infrastrukturę oraz uczciwy i jasny system podatkowy. Konieczne jest istnienie wiarygodnych instytucji rozstrzygających spory oraz umożliwienie dostępu do kredytów. Abp Tomasi wezwał również do poprawy warunków życia ludności wiejskiej, gdyż w Afryce większość biednych mieszka na wsi. Warunkiem poprawy ich losu jest obniżenie subsydiów dla rolnictwa w krajach rozwiniętych gospodarczo oraz podjęcie niezbędnych reform w krajach najuboższych.

Watykański dyplomata wskazał na męstwo, z jakim rolnicy znoszą przeciwności, a niekiedy także katastrofy. Kontrastuje ono z dostrzegalną w krajach bogatych nieuporządkowaną pogonią za pieniędzmi, zaślepiającą na potrzeby ubogich. Zauważył, że niektóre z takich postaw są nieuczciwe wobec najuboższych i trzeba im się przeciwstawiać przez prostszy styl życia.

Abp Tomasi zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o wypracowanie wspólnej dla krajów rozwiniętych i rozwijających się etyki migracji. Zauważył, że drenaż mózgów jest szczególnie szkodliwy dla krajów pochodzenia. Dlatego trzeba migrantom stworzyć warunki do powrotu, aby mogli swą ojczyznę ubogacać zdobytą wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem – stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju w Akrze.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) powstała w 1964 roku. Celem organizacji włączonej w strukturę ONZ jest całościowe ujęcie zagadnień związanych z handlem, rozwojem i pokrewnymi tematami w obszarach inwestycji, finansów, technologii, rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama