Ewangelizacja zawsze i wszędzie

W Watykanie opublikowano List Apostolski w formie motu proprio „Ubicumque et semper” (Wszędzie i zawsze), wraz z którym zostaje ustanowiona nowa dykasteria Kurii Rzymskiej - Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Ojciec Święty podkreśla, że kiedy mówi się o nowej ewangelizacji, to nie oznacza to wcale konieczności wypracowania jednorodnego wzorca, jednakowego dla każdych okoliczności. W tym kontekście wskazuje na konieczność otwartości na natchnienia Ducha Świętego. „By owocnie głosić Słowo Boże, trzeba nade wszystko głębokiego doświadczenia Boga” – pisze Benedykt XVI. Zaznacza, iż u źródła wszelkiej ewangelizacji nie mieści się jakiś ludzki projekt ekspansji, lecz pragnienie dzielenia z innymi nieocenionego daru jakim zechciał obdarzyć nas Bóg, abyśmy mieli udział w Jego życiu.

W świetle tej refleksji Benedykt XVI postanawia ustanowić Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji jako dykasterię Kurii Rzymskiej, zgodnie z konstytucją apostolską Pastor Bonus. Rada będzie realizowała swe cele pobudzając do refleksji dotyczącej nowej ewangelizacji oraz identyfikując i promując formy i narzędzie służące jej realizacji. Papież zaznacza, iż działania Rady mają być prowadzone we współdziałaniu z innymi dykasteriami i organizmami Kurii Rzymskiej, w poszanowaniu ich kompetencji oraz służąc Kościołom partykularnym, zwłaszcza na obszarach tradycyjnie chrześcijańskich, gdzie wyraźnie przejawia się zjawisko laicyzacji.

Ojciec Święty wyznaczył nowej Radzie następujące zadania: pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego nowej ewangelizacji; krzewienie i sprzyjanie, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi episkopatami studium, upowszechniania i realizacji Magisterium papieskiego odnoszącego się do tematyki związanej z nową ewangelizacją; zaznajamianie i wspieranie inicjatyw związanych z nową ewangelizacją mające już miejsce w poszczególnych Kościołach partykularnych i promocja realizacji nowych, angażując także zakony oraz stowarzyszenia wiernych oraz nowe wspólnoty; studiowanie i sprzyjanie wykorzystywaniu nowoczesnych form komunikacji jako narzędzi nowej ewangelizacji; krzewienie używania Katechizmu Kościoła Katolickiego, jako istotnego i pełnego sformułowania treści wiary dla ludzi naszych czasów.

Na czele Rady stanie arcybiskup przewodniczący, wspomagany przez sekretarza, podsekretarza i odpowiedniej liczby urzędników, zgodnie z normami ustanowionymi w konstytucji apostolskiej Pastor bonus oraz regulamin generalny Kurii Rzymskiej. Należeć do niej będą biskupi – członkowie. Może też ona dysponować własnymi konsultorami.

Postanowienia Listu Apostolskiego - motu proprio „Ubicumque et semper” wejdą w życie z chwilą opublikowania tego dokumentu w watykańskim dzienniku „L’Osservatore Romano”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama