REDEMPTOR HOMINIS

Odkupiciel człowieka - encyklika o Jezusie Chrystusie, ośrodku wszechświata i historii

Przypisy:

[1] SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 1: AAS 57 (1965) 5
[2] PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 650 nn
[3] Tu wypada wymienić ważniejsze dokumenty pontyfikatu Pawła VI. O niektórych z nich on sam mówił w homilii wygłoszonej w czasie Mszy świętej w uroczystość św.. Apostołów Piotra i Pawła w 1978 r.: Enc. Ecclesiam suam AAS 56 (1964) 609-659; List apost. Investigabiles divitias Christi AAS 57 (1965) 298-301; Enc. Mysterium fidei AAS 57 (1965) 753-774; Enc. Sacerdotalis caelibatus AAS 59 (1967) 657-697; Sollemnis professio fidei AAS 60 (1968) 433-445; Enc. Humanae vitae: AAS 60 (1968) 481-503; Adhort. apost. Quinque iam anni AAS 63 (1971) 97-106; Adhort. apost. Evangelica testificatio: AAS 63 (1971) 497-535; Adhort. apost. Paterna cum benevolentia: AAS 67 (1975) 5-23; Adhort. apost. Gaudete in Domino AAS 67 (1975) 289-322; Adhort. apost. Evangelii nuntiandi AAS 68 (1976) 5-76
[4] PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi: AAS 68 (1976) 5-76
[5] Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o wierze katol. Dei Filius, Can. III De fide, n. 6: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Wyd. Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, s 811
[6] SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 1: AAS 57 (1965) 5
[7] Por. Rz 8, 20. 19 nn.; SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 2; 13: AAS 58 (1996) 1026; 1034 n
[8] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 55 (1966) 1042 n
[9] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 37: AAS 58 (1966) 1054 n.; Konst. dogm. o Kościele, Lumen gentium, nr 48: AAS 57 (1965) 53 n
[10] ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae III, q. 46, a. 1, ad .3
[11] Por. ŚW. JUSTYN, I Apologia, 46, 1-4; II Apologia 7 (8) 1-4; 10, 1-3; 13, 3-4: Florilegium Patristicum II, Bonn 1911, 81, 125, 129, 133; św. Klemens Aleksandryjski, Stromata I, 19, 91-94: Sources Chrétiennes, 30, 117 n.; 119 n.; SOBÓR WAT. II, Dekr. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, nr 11: AAS 58 (1966) 960; Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 17: AAS 57 (1965) 21
[12] Por. Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, nr 3-4: AAS 58 (1966) 741-743
[13] Por. SOBÓR WAT. II, Dekl. o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, Nostra Aetate, nr 1 nn.: AAS 58 (1966) 740 nn
[14] Por. SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej Dignitatis humanae, nr 1-15: AAS 58 (1966) 929-946
[15] PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, nr 6: AAS 68 (1976) 9
[16] Por. AAS 58 (1966) 936 nn
[17] Por. PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam: AAS 56 (1964) 609-659
[18] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 58 (1966) 1042
[19] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 91: AAS (1966) 1113
[20] Tamże, nr 38: AAS 58 (1966) 1056
[21] Tamże, nr 76: AAS 58 (1966) 1099
[22] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 24: AAS 58 (1966) 1045
[23] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 10: AAS 58 (1966) 1032
[24] Tamże, AAS 58 (1966) 1033
[25] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 38: AAS 58 (1966) 1056; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio, nr 21: AAS 59 (1967) 267
[26] Rdz 1, 28; por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, nr 74. 78: AAS 58 (1966) 1095 n. 1101 n.: Dekr. o środkach społecznego przekazywania myśli, Inter mirifica, nr 6: AAS 56 (1964) 147
[27] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 10. 36: AAS 57 (1965) 14 n. 41 n
[28] Por. Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 35: AAS 58 (1966) 1053; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio, nr 14: AAS 59 (1967) 264; Przemówienie do Korpusu Dypl., 7 stycznia 1965: AAS 57 (1965) 232
[29] Por. PIUS XII, Przemówienie radiowe z okazji 50 rocznicy Enc. Rerum novarum wygłoszone w dniu 1 czerwca 1941: AAS 33 (1941) 195-205; Przemówienia radiowe z okazji Bożego Narodzenia 24 grudnia 1941: AAS 34 (1942) 10-21; 24 grudnia 1942: AAS 35 (1943) 9-24; 24 grudnia 1943: AAS 36 (1944) 11-24; 24 grudnia 1944: AAS 37 (7945) 10-23; 24 grudnia 1947: AAS 40 (1948) 8-16; Przemówienie do Kardynałów, 24 grudnia 1945: AAS 38 (1946) 15-25; 24 grudnia 1946: AAS 39 (1947) 7-17; JAN XXIII, Enc. Mater et Magistra: AAS 53 (1961) 401-464; Enc. Pacem in terris AAS 55 (1963) 257-304; PAWEŁ VI, Enc. Ecclesiam suam AAS 56 (1964) 609-659; Przemówienie do zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, 4 października 1965: AAS 57 (1965) 877-885; Enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299; Przemówienie do „Campesinos” kolumbijskich, 23 sierpnia 7968: AAS 60 (1968) 619-623; Przemówienie do Konf. Gen. Episk. Ameryki Łac., 24 sierpnia 1968: AAS 61 (1968) 639-649; Przemówienie na Konf. FAO, 16 listopada 1970: AAS 62 (1970) 830-838; List Apost. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401-441; Przemówienie do Kardynałów, 23 czerwca 1972: AAS 64 (1972) 496-505; JAN PAWEŁ II, Przemówienie na trzeciej Konf. Gen. Episk. Ameryki Łac., 28 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 187 nn.; Przemówienie do Indian i do „Campesinos” w Oaxaca 29 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 207 nn.; Przemówienie do robotników w Guadalajara, 31 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 221 nn.; Przemówienie do robotników w Monterrey, 31 stycznia 1979: AAS 71 (1979) 240 nn.; SOBÓR WAT. II, Dekl. o wolności religijnej, Dignitatis humanae AAS 58 (1966) 929-941; Konst. duszpast. o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes: AAS 58 (1966) 1025-1115; Dokumenty Synodu Biskupów, O sprawiedliwości w świecie AAS 63 (1971) 923-941
[30] Por. JAN XXIII, Enc. Mater et Magistra: AAS 53 (1961) 418 nn.; Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 289 nn.; PAWEŁ VI, Enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299
[31] Por. JAN PAWEŁ II, Homilia wygłoszona w Santo Domingo (25 stycznia 1979) nr 3: AAS 71 (1979) 157 nn.; Przemówienie do Indian i do „Campesinos” w Oaxaca (29 stycznia 1979) nr 2
[32] Por. PAWEŁ VI, List apost. Octogesima adveniens, nr 42: AAS 63 (1971) 431
[33] Por. PIUS XI, Enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 213; Enc. Non abiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285-312; Enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 65-106; Enc. Mit brennender Sorge: AAS 29 (1937), 145-167; Pius XII, Enc. Summi Pontificatus: AAS 31 (1939) 413-453
[34] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 31: AAS 58 (1966) 1050
[35] Por. AAS 58 (1966) 929-946
[36] SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 22: AAS 58 (1966) 1042
[37] Confes., I, 1: CSEL, 33, 1
[38] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 16: AAS 57 (1965) 20
[39] Tamże, nr 1: AAS 57 (1965) 5
[40] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 31-36: AAS 57 (1965) 37-42
[41] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei Verbum, nr 5, 10, 21: AAS 58 (1966) 819; 822; 827 n
[42] Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o wierze katol. Dei Filius, rozdz. 3: wyd. cyt., 807
[43] Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym, Pastor aeternus, wyd. cyt. 811-816; SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele, Lumen gentium, nr 25: AAS 57 (1965) 30 n
[44] Por. SOBÓR WAT. I, Konst. dogm. o Kościele Chrystusowym, Pastor aeternus, jak wyżej
[45] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 18-27: AAS 57 (1965) 21-33
[46] Tamże, nr 12. 35: AAS 57 (1965) 16 n. 40 n
[47] ŚW. AUGUSTYN, Sermo, 43, 7-9: PL, 38, 257 n
[48] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes nr 44. 57. 59. 62: AAS 58 (1966) 1064 n., 1077 nn., 1079 n., 1082 nn.; Dekr. o formacji kapłańskiej, Optatam totius, nr 15: AAS 58 (1966) 722
[49] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 10: AAS 56 (1964) 102
[50] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 11: AAS 57 (1965) 15 n.; PAWEŁ VI, Przemówienie z dnia 15 września 1965: Insegnamenti di Paolo VI, III (1965) 1036
[51] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 47: AAS 56 (1964) 113
[52] Por. PAWEŁ VI, Enc. Mysterium fidei: AAS 57 (1965) 553-574
[53] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, nr 47: AAS 56 (1964) 113
[54] Por. ŚW. KONGR. DLA DOKTRYNY WIARY, Normae pastorales circa absolutionem sacramentalem generali modo impertiendam AAS 64 (1972) 510-514; PAWEŁ VI, Przemówienie do Biskupów Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. z okazji wizyty „ad limina” (20 kwietnia 1978): AAS 70 (1978) 328-332; JAN PAWEŁ II, Przemówienie do Biskupów Kanady z okazji wizyty „ad limina” (17 listopada 1978): AAS 71 (1979) 32-36
[55] Por. AAS 58 (1966) 177-198
[56] PIUS XII, Enc. Mystici Corporis: AAS 35 (1943) 193-248
[57] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 36: AAS 57 (1965) 41 n
[58] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 36: AAS 57 (1965) 41 n
[59] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 63 n.: AAS 57 (1965) 64
[60] Por. tamże, rozdz. VIII, nr 52-69: AAS 57 (1965) 58-67
[61] Przemówienie na zakończenie III Sesji Soboru Wat. II (21 listopada 1964): AAS 56 (1964) 1015
[62] Por. SOBÓR WAT. II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, nr 56: AAS 57 (1965) 60
[63] Tamże

«« | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | » | »»

Reklama

Reklama