Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na 4 biskupów Bractwa św. Piusa X

Ojciec Święty przychylił się do prośby bpa Bernarda Fellay'a i trzech pozostałych biskupów-lefebrystów o zniesienie ekskomuniki, ciążącej na nich od przeszło 20 lat. Wyrazili oni wolę pozostawania w wierze katolickiej, uznali prymat papieża i jego uprawnienia. Stolica Apostolska ma nadzieję na ustabilizowanie relacji ze zwolennikami Bractwa św. Piusa X.

Przełożony Bractwa, bp Fellay, zapewnia Ojca Świętego w liście z 15 grudnia 2008 roku, że wszyscy czterej biskupi wyrażają „wolę pozostawania w wierze katolickiej i oddania wszystkich swoich sił w służbie Kościołowi Jezusa Chrystusa (...)”. Podkreślił też, że przyjmują nauczanie Kościoła i mocno wierzą w prymat papieża i jego prerogatywy.

Czterej duchowni-tradycjonaliści przyjmując 30 czerwca 1988 roku święcenia biskupie bez zezwolenia Watykanu, sami ściągnęli na siebie ekskomunikę (latae sententiae - wiążącą mocą samego prawa), wykluczając się tym samym z Kościoła katolickiego. Konsekrował ich wówczas francuski abp Marcel Lefebvre, który nie zaakceptował niektórych zmian, jakie wprowadził Sobór Watykański II. Abp Lefebvre założył tradycjonalistyczne seminarium w Ecône i przewodził ruchowi tradycjonalistycznemu pozostając w konflikcie ze Stolicą Apostolską.

Papieżom Pawłowi VI i Janowi Pawłowi II nie udało się dojść do porozumienia z Marcelem Lefebvre'em. Zerwał on ostatecznie jedność ze Stolicą Apostolską udzielając bez jej zgody święceń biskupich 4 duchownym z założonego przez siebie Bractwa św. Piusa X.

Benedykt XVI od początku towarzyszył dialogowi z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Zawsze starał się uzdrowić rozłam w Kościele i w tym duchu osobiście spotkał się z bp. Fellay’em 29 sierpnia 2005 roku. W dzisiejszym komunikacie Watykan podaje, że Papież pragnie, by stopniowo i w odpowiednim czasie postępować na drodze porozumienia między Stolicą Apostolską a członkami i zwolennikami Bractwa tak, by osiągnąć pełne pojednanie.

Dekret znoszący ekskomunikę 4 biskupów został podpisany w Kongregacji ds. Biskupów w środę 21 stycznia i podany do publicznej wiadomości w południe trzy dni później.

Konferencja Episkopatu Polski w 1998 roku wydała specjalny komunikat nt. Bractwa św. Piusa X. Biskupi przypomnieli wówczas, że grupa ta pozostawała poza Kościołem katolickim. Wyrazili też nadzieję, że „członkowie Bractwa zrozumieją swój błąd i naprawią go przez powrót do jedności z Kościołem, zaprzestając zarazem poczynań budzących niepokój i wywołujących zamieszanie w umysłach wiernych”.

Poniżej publikujemy za KAI polskie tłumaczenie Dekretu Kongregacji Biskupów

Dekret Kongregacji Biskupów

Listem z 15 grudnia 2008, skierowanym do Jego Eminencji Kardynała Dario Castrillona Hoyosa, przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclecia Dei, bp Bernard Fellay, również w imieniu trzech pozostałych, konsekrowanych dnia 30 czerwca 1988, prosił usilnie o zdjęcie ekskomuniki „latae sententiae”, ogłoszonej na mocy dekretu prefekta tejże Kongregacji Biskupów z 1 lipca 1988. We wspomnianym liście bp Fellay stwierdza między innymi: „Zawsze mocno trwaliśmy w woli pozostawania katolikami i oddawania wszystkich naszych sił w służbie Kościołowi Naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym jest Kościół Rzymskokatolicki. Akceptujemy jego nauczanie w synowskim duchu. Wierzymy mocno w Prymat Piotra i w jego prerogatywy i dlatego tak bardzo cierpimy z powodu obecnej sytuacji”.
Jego Świątobliwość Benedykt XVI – po ojcowsku uwrażliwiony na dolegliwości duchowe, okazywane przez zainteresowanych z powodu sankcji ekskomuniki oraz ufając zobowiązaniom wyrażonym przez nich w cytowanym liście, że nie będą szczędzić żadnych wysiłków, aby pogłębiać w toku niezbędnych rozmów z władzami Stolicy Apostolskiej otwartych jeszcze kwestii, aby móc osiągnąć wkrótce pełne i zadowalające rozwiązanie problemu, który legł u podstaw – postanowił rozważyć na nowo sytuację kanoniczną Biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Malleraisa, Richarda Williamsona i Alfonso de Galarreta, spowodowaną ich sakrą biskupią.

Niniejszy akt pragnie umocnić wzajemne stosunki zaufania oraz nasilić i ustabilizować stosunki Bractwa św. Piusa X z tąż Stolicą Apostolską. Ten dar pokoju, na zakończenie uroczystości z okazji Bożego Narodzenia, chce być także znakiem dla wspierania jedności w miłości Kościoła powszechnego i doprowadzić do zakończenia skandalu podziału.

Wyraża się życzenie, aby za tym krokiem nastąpiła upragniona realizacja pełnej wspólnoty z Kościołem całego Bractwa św. Piusa X, świadcząc w ten sposób o prawdziwej wierności i prawdziwym uznaniu Magisterium i władzy Papieża przez dowód jedności widzialnej.

Na podstawie uprawnień wyraźnie udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy niniejszego dekretu odwołuję z Biskupów Bernarda Fellaya, Bernarda Tissier de Malleraisa, Richarda Williamsona i Alfonso de Galarreta cenzurę ekskomuniki „latae sententiae”, ogłoszonej przez tę Kongregację 1 lipca 1988, ogłaszając, że jest ona pozbawiona skutków prawnych, począwszy od dnia dzisiejszego, Dekretem z tą datą wydanym.

Rzym, dan w Kongregacji Biskupów, 21 stycznia 2009
Kard. Giovanni Battista Re,
Prefekt Kongregacji Biskupów

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama