Propozycje do adhortacji o Słowie Bożym

Zakończyły się obrady Synodu Biskupów. Jego uczestnicy przedstawili, podczas ostatniej kongregacji generalnej, 55 propozycji, które będę pomocą dla Benedykta XVI w przygotowaniu przyszłej adhortacji apostolskiej. Ich oficjalny tekst zredagowano po łacinie.

Publikujemy końcową listę propozycji:

Wstęp
1. Dokumenty przedstawione Ojcu Świętemu
2. Od Konstytucji Dogmatycznej Dei Verbum do Synodu o Słowie Bożym

Część pierwsza
Słowo Boże w wierze Kościoła
3. Analogia Słowa Bożego
4. Dialogiczny wymiar Objawienia
5. Duch Święty i Słowo Boże
6. Lektura patrystyczna Pisma Świętego
7. Jedność między Słowem Bożym a Eucharystią
8. Słowo pojednania i nawrócenia
9. Spotkanie ze Słowem w lekturze Pisma Świętego
10. Stary Testament w Biblii chrześcijańskiej
11. Słowo Boże i miłosierdzie wobec najuboższych
12. Inspiracja i prawda Biblii
13. Słowo Boże i prawo naturalne

Część druga
Słowo Boże w życiu Kościoła
14. Słowo Boże i liturgia
15. Aktualizacja homiletyczna i dyrektorium homiletyczne
16. Lekcjonarz
17. Posługa Słowa i kobiety
18. Celebracja Słowa Bożego
19. Liturgia godzin
20. Słowo Boże, małżeństwo i rodzina
21. Słowo Boże i małe wspólnoty
22. Słowo Boże i modlitewna lektura
23. Katecheza i Pismo Święte
24. Słowo Boże i życie konsekrowane
25. Konieczność dwóch płaszczyzn w badaniach egzegetycznych
26. Rozszerzenie perspektywach aktualnych badań egzegetycznych
27. Przezwyciężenie dualizmu egzegezy i teologii
28. Dialog egzegetów, teologów i duszpasterzy
29. Trudności w lekturze Starego Testamentu
30. Duszpasterstwo biblijne
31. Słowo Boże i prezbiterzy
32. Formacja kandydatów do kapłaństwa
33. Formacja biblijna chrześcijan
34. Animacja biblijna i młodzież
35. Biblia i duszpasterstwo służby zdrowia
36. Pismo Święte i jedność chrześcijan
37. Obecność patriarchy Bartłomieja I

Część trzecia
Słowo Boże w misji Kościoła
38. Zadanie misyjne wszystkich ochrzczonych
39. Słowo Boże a zaangażowanie w świecie
40. Słowo Boże i sztuka liturgiczna
41. Słowo Boże a kultura
42. Biblia i jej przekłady
43. Biblia i jej upowszechnienie
44. Środki społecznego przekazu
45. Słowo Boże i Światowy Kongres
46. Lektura Pisma Świętego: historyczność i fundamentalizm
47. Biblia i zjawisko sekt
48. Biblia a inkulturacja
49. Misio ad gentes
50. Biblia i dialog międzyreligijny
51. Ziemia Swięta
52. Dialog między chrześcijanami a żydami
53. Dialog między chrześcijanami a muzułmanami
54. Kosmiczny wymiar Słowa Bożego i troska o stworzenie

Zakończenie
55. Maria Mater Dei et Mater fidei

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama