Módlmy się za pasterzy

Zaproszenie do codziennej recytacji credo w intencji Kościoła i pasterzy.

Kościół w Polsce potrzebuje dziś wielkiej modlitwy. Dlatego zapraszamy wszystkich zatroskanych o dobro Kościoła do codziennego odmawiania mszalnego wyznania wiary albo Składu Apostolskiego:

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga,
* Ojca wszechmogącego,
* Stworzyciela nieba i ziemi,
* wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
* I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
* Syna Bożego Jednorodzonego,
* który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
* Bóg z Boga,
* światłość ze światłości.
* Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
* Zrodzony, a nie stworzony,
* współistotny Ojcu,
* a przez Niego wszystko się stało.
* On to dla nas, ludzi,
* i dla naszego zbawienia
* zstąpił z nieba.
* I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
* i stał się człowiekiem.
* Ukrzyżowany również za nas,
* pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
* I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
* I wstąpił do nieba;
* siedzi po prawicy Ojca.
* I powtórnie przyjdzie w chwale
* sądzić żywych i umarłych:
* a królestwu Jego nie będzie końca.
* Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
* który od Ojca [i Syna] pochodzi.
* Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
* który mówił przez proroków.
* Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
* Wyznaję jeden chrzest
* na odpuszczenie grzechów.
* I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
* I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
* Stworzyciela nieba i ziemi,
* i w Jezusa Chrystusa,
* Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
* który się począł z Ducha Świętego,
* narodził się z Maryi Panny,
* umęczon pod Ponckim Piłatem,
* ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
* zstąpił do piekieł,
* trzeciego dnia zmartwychwstał,
* wstąpił na niebiosa,
* siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
* stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
* Wierzę w Ducha Świętego,
* święty Kościół powszechny,
* Świętych obcowanie,
* grzechów odpuszczenie,
* ciała zmartwychwstanie,
* żywot wieczny. * Amen

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg