Intencje modlitewne na grudzień

W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na grudzień.

Ojciec Święty zachęca do modlitwy „aby Chrystus, cichy i pokornego serca, natchnął przywódców państw mądrością i odpowiedzialnością w sprawowaniu władzy”. Autor komentarza Apostolstwa Modlitwy mówiąc o sprawowaniu i odpowiedzialności osób rządzących zachęca najpierw do zdefiniowania takich terminów jak władza i autorytet. Zwraca uwagę, że nie wolno ich mieszać, czy też utożsamiać. Władza jest zjawiskiem występującym we wszystkich obszarach życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. We współczesnej socjologii pojęcie to należy do najbardziej wieloznacznych. W tym przypadku autor definiuje je jako wymuszanie na podwładnych działań, które niekoniecznie są skierowane ku ich dobru. Innym negatywnym obliczem sprawowania władzy jest nadmierna kontrola, czy nieuzasadniony przymus, nawet przemoc fizyczna. Natomiast termin autorytet rozumie się jako pozytywny wpływ na innych. Jest przeciwieństwem presji, przymusu, nacisku.

Autorytet zawsze pozostaje w służbie innych ludzi. Zabezpiecza ich godność, wolność i podstawowe prawa. Autorytet pomaga w dążeniu do pełnego rozwoju osobowości w ramach dobra wspólnego. Autorytet także powinien respektować prawo moralne, w przeciwnym razie może okazać się szkodliwy zarówno dla jednostek, jak tez i całych społeczności. Autorytetem jest osoba godna naśladowania. Bardzo często można się spotkać z łączeniem autorytetu i władzy. Bywa, że ludzie sprawujący władzę potrafią być autorytetem dla swych podwładnych. Papież zachęca by modlić się dla nich o mądrość i odpowiedzialność.

Natomiast papieska intencja misyjna na grudzień brzmi: „aby misjonarze na całym świecie z radością i entuzjazmem przeżywali swoje powołanie, wiernie naśladując Chrystusa”. Komentarzem do tej intencji może być fragment encykliki Redemptoris Missio (1990 r.) poświęcony duchowości misyjnej. Jan Paweł II podkreśla w dokumencie, że powołanie misyjne ze swej natury wypływa z powołania do świętości. Każdy misjonarz jest autentyczny jedynie wówczas, gdy wchodzi na drogę świętości.

Ojciec Święty zwrócił również uwagę, że nowy impuls do rozwoju misji ad gentes wymaga świętych misjonarzy. Nie wystarcza odnawianie metod duszpasterskich, ani lepsza koordynacja działań instytucji kościelnych. Przede wszystkim trzeba wzbudzać pragnienie świętości wśród misjonarzy i w całej wspólnocie chrześcijańskiej. Jan Paweł II nawiązał w tej encyklice do zapału misyjnego pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Pisze, że pomimo ówczesnego ubóstwa środków transportu i komunikacji, Ewangelia w krótkim czasie dotarła aż do krańców ziemi. Misjonarz powinien być człowiekiem modlitwy kontemplacyjnej i czynu. Misjonarz, który nie żyje duchem modlitwy nie może głosić Chrystusa w sposób wiarygodny. W Redemptoris Missio czytamy również, że znamiennym rysem autentycznego życia misjonarza jest radość wewnętrzna płynąca z wiary. Głosiciel Dobrej Nowiny winien być człowiekiem, który w Chrystusie odnalazł prawdziwą nadzieję i z radością niesie ją innym. Stąd w grudniowej intencji misyjnej modlimy się za misjonarzy prosząc dla nich o wierność i wewnętrzny zapał.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg