Rada Europy w obronie wolności sumienia

Na tę rezolucję mogą się powoływać obrońcy praw rodziców czy obrońcy praw człowieka w odniesieniu do edukacji i obowiązywania klauzuli sumienia. Może być ona również pomocna instytucjom religijnym (np. szkołom prywatnym, pracodawcom będącym podmiotami kościelnymi) w utrzymywaniu ich instytucjonalnej i moralnej autonomii w opozycji do tzw. nowej oficjalnej moralności (aborcja, eutanazja, LGBT, edukacja oparta o teorię gender) – stwierdził dyrektor European Center for Law and Justice, dr Grégor Puppinck, odnosząc się do nowej rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

24 kwietnia przyjęło ono tekst rezolucji, dotyczącej ochrony praw człowieka w odniesieniu do wolności wyznania i wiary oraz zabezpieczania wspólnot religijnych przed aktami przemocy (Resolution 1928 (2013), Poseł sprawozdawca Luca Volonte, Włochy). Jak wskazuje punkt 8 rezolucji, wspólnoty religijne są chronione w dużo większym stopniu w Europie niż w Afryce, Azji czy na Bliskim Wschodzie. Parlamentarzyści dostrzegają jednak europejskie problemy związane z przestrzeganiem postanowień art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wolność myśli, sumienia i wyznania) i wzywają europejskich przywódców religijnych do uznania zasady poszanowania praw każdego człowieka bez względu na wyznawaną religię. PACE zachęca również Unię Europejską do monitorowania sytuacji wspólnot religijnych i osób wierzących w państwach trzecich, z którymi UE utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło swoje zaniepokojenie odnotowanym wzrostem aktów przemocy (zarówno fizycznej jak i psychicznej) wobec wspólnot religijnych oraz wyznawców różnych religii na całym świecie. W rezolucji 1928 (2013) parlamentarzyści przypominają zobowiązanie państw do przestrzegania postanowień: Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art.9), Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 18), Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich,  Deklaracji ONZ w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach (art. 18). Przywołany jest również szereg przyjętych przez PACE rezolucji, istotnych w aspekcie wolności religii (w szczególności Rezolucja 1510 (2006) dot. wolności wyrażania opinii w zakresie przekonań religijnych). Podkreślona została również potrzeba walki z wszelkimi formami religijnego fundamentalizmu, szczególnie w tych przypadkach kiedy przekonania religijne są pobudką dla dokonywania aktów terrorystycznych.

W punkcie 9 przedmiotowej rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa państwa członkowskie m.in do:

-  zapewniania równych zasad traktowania osób w postępowaniach toczących się przed podmiotami państwowymi, bez względu na wyznawaną religię;

- uwzględniania sytuacji wspólnot religijnych w bilateralnym dialogu politycznym;

- ochrony praw kobiet i zapewniania, że religia nie jest usprawidliwieniem dla przemocy wobec kobiet;

  -gwarantowania wolności myśli w zakresie usług systemu zdrowia, edukacji i opieki społecznej;

- zapewniania prawa do postępowania zgodnie z sumieniem, w odniesieniu do moralnie ważkich zagadnień w dziedzinach takich jak służba wojskowa oraz usługi związane z systemem zdrowia i edukacją;

- respektowania praw rodziców dostępu dla ich dzieci do edukacji, w tym do edukacji zgodnej z religijnymi i filozoficznymi przekonaniami rodziców;

- zmiany prawa krajowego w zakresie, w jakim jest ono sprzeczne z wolnością zgromadzenia bez względu na wyznawaną religię czy przekonania;

- uznawania potrzeby zapewnienia ochrony osobom szukającym azylu ze względu na prześladowania religijne;

- przyspieszenia i szybkiego zakończenia w państwach członkowskich Rady Europy procesu zwracania mienia kościelnego.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| RADA EUROPY

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg