Benedykt XVI mianował pierwszego biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej

Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk, poinformował w południe, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy, ks. dr. Adama Bałabucha, biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej.

Święcenia biskupie planowane są na 8 maja 2008 r. w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona diecezji świdnickiej.

Ks. Adam Bałabuch urodził się 13 kwietnia 1961 r. w Ścinawce Średniej jako syn Michała i Wacławy z domu Osiej. W latach 1980-1986 studiował na Papieskim Wydziale Teologiczny we Wrocławiu i jednocześnie był alumnem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Studia ukończył uzyskując stopień magistra teologii na podstawie pracy naukowej zatytułowanej „Rozwój duchowości ludzi chorych. Aspekt psychologiczno-teologiczny”. 24 maja 1986 r. przyjął święcenia prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza. W latach 1986-1987 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Oławie.

W latach 1987‑1991 odbył studia licencjackie i doktoranckie (specjalizacja homiletyczna) w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1989 uzyskał licencjat z teologii na podstawie pracy „Przemówienia i listy ks. Michała Rękasa jako próba kształtowania życia religijnego chorych”. Natomiast w roku 1991 uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na podstawie rozprawy „Nauka Jana Pawła II o cierpieniu i jej recepcja w kaznodziejstwie polskim”.

Po ukończeniu studiów na KUL był od 1991 roku adiunktem przy katedrze homiletyki na PWT we Wrocławiu, gdzie wykładał teologię słowa Bożego i homiletykę oraz prowadził ćwiczenia z tego przedmiotu. W latach 1991-1992 pełnił funkcję prefekta, a w latach 1992-1996 ojca duchownego w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W latach 1993-1997 był sekretarzem generalnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, a od 1996 do 1997 roku jego dyrektorem administracyjnym; w latach 1993-1997 był współredaktorem „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego” oraz „Biuletynu PWT we Wrocławiu”. Od roku 1993 do 1997 brał czynny udział w organizowaniu Wrocławskich Dni Duszpasterskich. W latach 1992-1998 pełnił też funkcję asystenta kościelnego Ruchu "Wiara i Światło”.

W roku 1997 przeszedł do pracy duszpasterskiej i do 2004 roku był proboszczem parafii p.w. św. Michała Archanioła w Długołęce. W latach 1998-2004 pełnił funkcję Diecezjalnego Dyrektora Unii Apostolskiej Kapłanów Archidiecezji Wrocławskiej.

25 czerwca 2004 r. został inkardynowany do diecezji świdnickiej. W latach 2004-2005 był dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej a od 28 czerwca 2004 r. pełnił funkcję delegata biskupa świdnickiego ds. Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej i PWT we Wrocławiu. 8 września 2004 r. został wikariuszem generalnym diecezji świdnickiej. W diecezji był także członkiem Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsulatorów oraz przewodniczącym kolegium redakcyjnego „Świdnickich Studiów Teologicznych” wydawanych przy WSD Diecezji Świdnickiej. 1 lipca 2005 r. mianowany został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej.

Biskup nominat jako dewizę wybrał słowa Cały Chrystusa i Maryi; wyrażają one całkowite oddanie się w posłudze pasterskiej Jezusowi i Jego Matce. Stolicą tytularną pierwszego biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej jest Aurusuliana, miasto leżące na terenie dzisiejszej Tunezji.

«« | « | 1 | » | »»