Kolonia 2005: Msza św. z Papieżem

Kolonia 2005: Msza św. z Papieżem

Gdy Ojciec św. przybył na Marienfeld, powitały go entuzjastyczne okrzyki młodzieży. Stojąc w papamobile długo przejeżdżał wśród tłumów.

Krótko po godz. 10.00 długą procesją rozpoczęła się Msza św. Dopiero o 10.25 Papież rozpoczął celebrację znakiem Krzyża św.

Wykorzystane podczas niej teksty i pieśni podajemy za stroną www.sdm.org.pl:

Eucharystia z Ojcem Świętym
Marienfeld: 21 sierpnia

Myśl biblijna: Napełnieni BOGIEM, posłani do ludzi
"Inną drogą udali się do swojej ojczyzny." (Mt 2, 12b)

Wprowadzenie
W swoim orędziu na XX ŚDM Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: "Dziecię, złożone przez Maryję w żłobie, jest Bogiem-Człowiekiem, którego zobaczymy przybitego do krzyża. Ten sam Zbawiciel jest obecny w sakramencie Eucharystii. (...) Msza święta staje się więc prawdziwym spotkaniem miłości z Tym, który samego siebie wydał za nas. Nie ociągajcie się, drodzy młodzi, odpowiedzieć Mu, kiedy zaprasza was (por. Ap 19,9)."

Celebrujemy teraz fakt, że przez Jezusa Chrystusa krzyż stał się znakiem Odkupienia. Tak jak Trzej Królowie podążali za gwiazdą, tak my podążamy za znakiem światła, którym jest krzyż. Ten znak widzimy dzisiaj na ornatach, które zostały przygotowane specjalnie na XX ŚDM: na stronie przedniej ornatu widzi się belkę pionową krzyża, na tylnej stronie belkę poprzeczną. Te dwie belki są symbolem drogi - pielgrzymki i zostały uczynione z żywego żółtego koloru. Kiedy kapłan złoży ręce, uformuje się świecący krzyż. W ten sposób kapłan poddaje się " misterium krzyża", jak jest napisane w liturgii święceń kapłańskich. Razem ze wszystkimi ochrzczonymi, kapłan niesie ten krzyż, aż stanie się on dla wszystkich ludzi tym znakiem światła, który Kościół celebruje i za którym to my chrześcijanie podązamy.

Podczas tej celebracji "Missa mundi" zostaje umieszczona w nowym kontekście muzycznym. Poszczególne części tej mszy będą interpretowane na różne sposoby, reprezentując w ten sposób różne kontynenty. Autorem muzyki do części stałych Mszy św. (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus i Agnus Dei) jest 47-letni Thomas Gabriel, kompozytor i kapelmistrz regionalny diecezji mogunckiej.

Pieśń: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, nr 57

Ojciec Święty: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec Święty: Pokój wam.

Wszyscy: I z duchem twoim.

Kard. Joachim Meisner witając Benedykta XVi powiedział, że we Mszy św. uczestniczy 800 biskupów i ponad milion młodych. Papież powiedział, że chciałby objechać papamobilem całe błonia, aby każdemu podać rękę.

Ojciec Święty: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy nam grzech doprowadzi nas do życia wiecznego.
Wszyscy: Amen.

Pieśń: Gloria, nr 33 (wykorzystujące rytmy i motywy południowoamerykańskie)

Kolekta
O Boże, który w tym dniu, za prowadzeniem gwiazdy, objawiłeś ludziom Twojego jedynego Syna, którego już rozpoznaliśmy przez wiarę, prowadź łaskawie także nas, abyśmy doszli do kontemplowania Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Pierwsze czytanie (Iz 43,1-7)
Lud izraelski po powrocie do ojczyzny, otrzymuje od Boga obietnicę bycia nazywanym własnym imieniem i możliwość zawierzenia JEMU, jako przyjacielowi podróży.

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: 'Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: "Oddaj!" i Południowi: "Nie zatrzymuj!" Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem.'

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

Reklama

Reklama