Dalszy ciąg rozmów ws. Funduszu Kościelnego

Pierwsze po wakacjach spotkanie zespołów ekspertów stron kościelnej i rządowej w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym odpisem podatkowym odbędzie się w poniedziałek 10 września w Warszawie.

Jednym z głównych tematów najbliższego spotkania ma być dyskusja nad bilansem mienia, które Kościół utracił w okresie PRL a odzyskał po 1989 r. albo zrezygnował z niego na rzecz społeczeństwa. Na obecnym etapie rozmów strona rządowa wciąż broni zaproponowanego przez siebie dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz wybranego Kościoła w wysokości 0,3 proc. Zgadza się jednocześnie na przedłużenie okresu przejściowego do 4 lat, w którym budżet dopłacałby do tego, co zadeklarowali podatnicy, różnicę do 90–100 mln zł, jakie są przekazywane z budżetu na rzecz Funduszu Kościelnego.

Podstawowa różnica zdań między stroną kościelną a rządem polega na tym, że Kościół uważa, iż suma uzyskiwana z odpisu podatkowego nie osiągnie postulowanych przez rząd 100 mln zł, a proces dochodzenia do tej sumy trwać będzie lata. Strona kościelna postuluje zatem wyższy odpis podatkowy - 0,5 lub 0,6 proc. - oraz dłuższy okres przejściowy.

Ponadto strona kościelna stoi na stanowisku, że Kościół prowadzący olbrzymią działalność w sferze społeczno-charytatywnej, edukacyjnej i kulturalnej, nie powinien korzystać ze znacznie mniejszego odpisu niż organizacje pożytku publicznego. Wreszcie Kościół przypomina, że w krajach, gdzie istnieje odpis podatkowy na rzecz Kościołów, wynosi on najmniej 0,7 proc.

Jak dowiedziała się KAI, jednym z głównych tematów najbliższego spotkania ścisłego grona ekspertów obu stron będzie dyskusja nad bilansem całej działalności Funduszu Kościelnego. Strona kościelna od dawna postulowała, by powstała analiza tego, ile Kościół stracił w PRL, ile zdołał odzyskać po 1989 r. i z jakiej wartości swojego majątku zrezygnował na rzecz społeczeństwa. Dopiero po takim bilansie należałoby przystąpić do budowy nowego, kompleksowego systemu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych.

Tematykę spotkania potwierdziło KAI biuro prasowe Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Zespół Ekspertów ds. Finansów Kościelnej Komisji Konkordatowej został powołany przez przewodniczącego tej Komisji abp. Stanisława Budzika, a upoważnienia do prowadzenia dalszych prac udzielił członkom Zespołu w imieniu Stolicy Apostolskiej Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Celestino Migliore.

Eksperci strony kościelnej dr Irena Ożóg, ks. prof. Piotr Stanisz z KUL oraz ks. prof. Dariusz Walencik z Uniwersytetu Opolskiego spotkają się z ekspertami ze strony rządowej. Będą nimi: Andrzej Marciniak - zastępca dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (MAiC) oraz Mariusz Radajewski, naczelnik Wydziału Rejestru oraz Obsługi Organizacyjno-Administracyjnej - Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MAiC.

Resort Administracji i Cyfryzacji podkreśla, że nie będzie to wspólne posiedzenie Zespołu Roboczego do spraw Finansów Rządowej Komisji Konkordatowej i Zespołu Roboczego Kościelnej Komisji Konkordatowej ds. realizacji 22 art. Konkordatu, a jedynie spotkanie ekspertów, których prace mogą zostać, w późniejszym terminie, ewentualnie wykorzystane w trakcie następnych wspólnych posiedzeń Zespołów Roboczych.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAiC.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama