REDEMPTORIS MISSIO

O stałej aktualności posłania misyjnego

Spis treści

WPROWADZENIE :.

ROZDZIAŁ I. Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem :.
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6) :.
Wiara w Jezusa Chrystusa jest propozycją skierowaną do wolności człowieka :.
Kościół znakiem i narzędziem zbawienia :.
Zbawienie ofiarowane jest wszystkim ludziom :.
„Nie możemy nie mówić” (Dz 4, 20) :.


ROZDZIAŁ II. Królestwo Boże :.
Chrystus uobecnia królestwo :.

Znamiona i wymogi królestwa :.
Królestwo Boże wypełnia się i zostaje ogłoszone w Zmartwychwstałym Chrystusie :.
Królestwo w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła :.

Kościół w służbie królestwa :.

ROZDZIAŁ III. Duch Święty głównym sprawcą misji :.
Rozesłanie „aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8) :.

Duch kieruje misją
Duch Święty czyni misyjnym cały Kościół :.
Duch Święty jest obecny i działa w każdym czasie i miejscu:.
Działalność misyjna jest dopiero u początków :.

ROZDZIAŁ IV. Niezmierzone horyzonty misji wśród narodów :.
Złożona i ulegająca przemianom sytuacja religijna :.
Misje ad gentes zachowują swą wartość :.

Do wszystkich narodów, pomimo trudności :.
Kręgi misji ad gentes :.
Wierność Chrystusowi i działanie na rzecz wolności człowieka :.
Zwrócić uwagę chrześcijan na południe i wschód :.

ROZDZIAŁ V. Misyjne drogi:.
Pierwszą formą ewangelizacji jest świadectwo:.
Pierwsze przepowiadanie Chrystusa Zbawiciela:.
Nawrócenie i chrzest:.
Formowanie Kościołów lokalnych:.
„Kościelne wspólnoty podstawowe” siłą ewangelizacyjną:.
Wcielać Ewangelię w kultury narodów:.
Dialog z braćmi o innych przekonaniach religijnych:.
Popierać rozwój wychowując sumienia:.
Miłość źródłem i sprawdzianem misji:.

ROZDZIAŁ VI. Osoby odpowiedzialne za misje i pracujące w duszpasterstwie misyjnym:.
Osoby odpowiedzialne w pierwszym rzędzie za działalność misyjną:.
Misjonarze i instytuty Ad Gentes:.
Kapłani diecezjalni dla misji powszechnej:.
Misyjna owocność życia konsekrowanego:.
Wszyscy ludzie świeccy są misjonarzami na mocy Chrztu Świętego:.
Działalność katechistów i różnorodność posług:.
Kongregacja do spraw ewangelizacji narodów i inne instytucje zajmujące się działalnością misyjną:.

ROZDZIAŁ VII. Współpraca w działalności misyjnej:.
Modlitwy i ofiary w intencji misjonarzy:.
„Panie, oto ja, jestem gotowy! poślij mnie!” (por. Iz 6, 8):.
„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (dz 2o, 35):.
Nowe formy współpracy misyjnej:.
Ożywianie ducha misyjnego w Ludzie Bożym i jego formacja misyjna:.
Główna odpowiedzialność Papieskich Dzieł Misyjnych:.
Umieć nie tylko dawać, ale i przyjmować:.
Bóg przygotowuje nową wiosnę Ewangelii:.

ROZDZIAŁ VIII. Duchowość misyjna:.
Pozwolić się prowadzić Duchowi :.
Żyć tajemnicą Chrystusa „posłanego”:.
Miłować Kościół i ludzi, tak jak umiłował ich Jezus:.
Prawdziwy misjonarz to święty:.

ZAKOŃCZENIE:.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama