Doctor Marianus dla bł. Jana Pawła II?

Maryja była dla Jana Pawła II „towarzyszką życiowej drogi do Pana” i „żywym listem pisanym Bożą ręką” - powiedział wczoraj podczas piątego spotkanie z cyklu „Moc i piękno wiary” o. prof. Salvatore Perrella OSM.

Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum w Rzymie ramach cyklu, zorganizowanego przez Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu (Fundacja Jana Pawła II) oraz Duszpasterstwo Polaków przy kościele św. Stanisława w Rzymie wygłosił wykład na temat: „Matka Odkupiciela w katechezach Jana Pawła II”. Podkreślił w nim, że Ojciec Święty swoją dojrzałą pobożność maryjną ukształtował w szkole św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta, a mariologię w szkole Soboru Watykańskiego II.

O. Perrella przypomniał, że w okresie od września 1995 do listopada 1997 r. Jan Paweł II wygłosił siedemdziesiąt katechez maryjnych. W pierwotnym projekcie było ich zaplanowanych dwa razy więcej. Tym niemniej przedstawione katechezy stanowią „kompletny kurs mariologii”, który został podzielony na trzy części: „Obecność Maryi w dziejach Kościoła”, część najobszerniejsza – „Maryja w wierze Kościoła” i „Rola Maryi w Kościele”.

Rektor Marianum podkreślił, że obraz Maryi w nauczaniu papieskim jest głęboko biblijny. Można to dostrzec nie tylko w katechezach, lecz także w encyklice „Redemptoris Mater” (1987), w której Jan Paweł II zastosował egzegezę mądrościowo-pastoralną i w liście apostolskim „Mulieris dignitatem” (1988). Perspektywa biblijno-duszpasterska obecna jest także w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” (2003), w której Maryja przedstawiona jest jako Niewiasta Eucharystii ucząca nas przyjmować Chrystusa, i w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” (2002), w którym papież ukazuje bogactwo spojrzenia Najświętszej Panny na Chrystusa.

W katechezach odnajdujemy również oryginalne podejście Jana Pawła II do dogmatów maryjnych. Prof. Perrella podkreślił, że w Maryi Ojciec Święty widział macierzyństwo w aspekcie soteriologicznym i eklezjologicznym. Nawiązując ponownie do encykliki „Redemptoris Mater”, wyjaśnił teologiczne pojęcie „pośrednictwa macierzyńskiego”: Maryja jest naszą Matką w porządku łaski – współdziałając z Chrystusem w dziele zbawienia, wstawia się za nami.

Prelegent zauważył, że Jan Paweł II w znaczący sposób pogłębił rozumienie prawdy wiary o dziewictwie Maryi. Wskazał na bardzo istotne przemówienie, wygłoszone przez papieża podczas mariologicznego sympozjum w Kapui (Włochy) 24 maja 1992 r. Jan Paweł II w katechezie o Zaśnięciu Matki Bożej mówił, że Maryja mogła dzielić z nami doświadczenie cierpienia i śmierci, będąc do końca zjednoczona ze zbawczym dziełem Chrystusa i solidarna z rodziną ludzką. Wypowiedź ta stanowi ważny wkład w rozumienie dogmatu o Wniebowzięciu Maryi.

Wiele miejsca o. Perrella poświęcił wyjaśnieniu prawdy, że Matka Chrystusa poprzedza nas w pielgrzymce wiary. Maryjna postawa wiary polega na czystości serca, posłuszeństwie, odwadze rozumu i wierności. Wiara Maryi była mądra i pełna nadziei. Prelegent podkreślił, że Maryja uczy nas wiary w Chrystusa i miłości do Niego. Dodał, że także Katechizm Kościoła Katolickiego posiada głęboki wymiar maryjny, co w dużej mierze zawdzięczamy Papieżowi Polakowi.

Prelegent zaznaczył, że tak obszerne i twórcze magisterium maryjne Jana Pawła II upoważnia do nadania mu tytułu Doctor Marianus (Doktora Maryjnego). Nie zwalnia to jednak od poznawania jego nauczania i czerpania z jego przykładu czci i miłości do Matki Bożej; przeciwnie – powinno ono stanowić inspirację do własnych poszukiwań w wierze.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama