Vita consecrata

Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świetego Jana Pawła II do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w swiecie.

WPROWADZENIE :.
Dziękczynienie za życie konsekrowane :.

Życie konsekrowane darem dla Kościoła :.
Owoce Synodu :.

Działanie Ducha Świętego w różnych formach życia konsekrowanego:.
Życie monastyczne na Wschodzie i na Zachodzie :.

Stan dziewic poświęconych Bogu, pustelnicy, wdowy :.
Instytuty oddane całkowicie kontemplacji :.

Życie konsekrowane oddane dziełom apostolskim :.
Instytuty świeckie :.
Stowarzyszenia życia apostolskiego :.

Nowe formy życia konsekrowanego :.
Cel Adhortacji apostolskiej :.


ROZDZIAŁ I. CONFESSlO TRINITATIS CHRYSTOLOGICZNO-TRYNITARNE ŹRÓDŁA ŻYCIA KONSEKROWANEGO :.
Ikona Chrystusa przemienionego :.
„Przemienił się wobec nich” :.

„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” :.

I. NA CHWAŁĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ :.
A Patre ad Patrem: inicjatywa Boga :.
Per Filium: śladami Chrystusa :.

In Spiritu: konsekrowani przez Ducha Świętego :.
Rady ewangeliczne darem Trójcy Przenajświętszej :.

Odblask życia trynitarnego w radach ewangelicznych :.
Konsekrowani jak Chrystus dla Królestwa Bożego :.

II. MIĘDZY PASCHĄ A PEŁNIĄ CZASÓW :.
Od Taboru po Kalwarię :.
Paschalny wymiar życia konsekrowanego :.

Świadkowie Chrystusa w świecie :.
Eschatologiczny wymiar życia konsekrowanego :.
Aktywne oczekiwanie: zaangażowanie i czujność :.
Maryja Dziewica - wzór konsekracji i naśladowania Chrystusa :.


III. W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA :.
„Dobrze, że tu jesteśmy”:
Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła :.
Nowa i szczególna konsekracja :.

Wzajemne powiązania między różnymi stanami życia
chrześcijańskiego :.

Szczególna wartość życia konsekrowanego :.
Świadczyć o Ewangelii Błogosławieństw :.
Żywy obraz Kościoła-Oblubienicy :.


IV. PROWADZENI PRZEZ DUCHA ŚWIĘTOŚCI :.
Życie „przemienione”: wezwanie do świętości :.

Wierność charyzmatowi :.
Twórcza wierność :.
Modlitwa i asceza: duchowe zmaganie :.

Dążenie do świętości :.
„Wstańcie, nie lękajcie się!”: odnowiona ufność :.

ROZDZIAŁ II. SIGNUM FRATERNITATIS ŻYCIE KONSEKROWANE ZNAKIEM KOMUNII W KOŚCIELE :.

I. TRWAŁE WARTOŚCI :.
Na obraz Trójcy Przenajświętszej :.

Życie braterskie w miłości :.
Zadania władzy :.
Rola osób starszych :.
Na wzór wspólnoty apostolskiej :.

Sentire cum Ecclesia :.
Braterstwo w Kościele powszechnym :.

Życie konsekrowane a Kościół partykularny :.
Owocna i harmonijna współpraca w komunii kościelnej :.

Stały dialog w duchu miłości :.
Braterstwo w świecie podzielonym i niesprawiedliwym :.

Komunia między różnymi Instytutami :.
Struktury koordynujące :.

Komunia i współpraca ze świeckimi :.
O nowy dynamizm duchowy i apostolski :.
Świeccy wolontariusze i osoby stowarzyszone :.

Godność i rola kobiety konsekrowanej :.
Nowe perspektywy obecności i działania :.


II. CIĄGŁOŚĆ DZIEŁA DUCHA ŚWIĘTEGO: WIERNOŚĆ W NOWOŚCI :.
Mniszki klauzurowe :.

Bracia zakonni :.
Instytuty mieszane :.
Nowe formy życia ewangelicznego :.


III. SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ :.
Trudności i perspektywy :.

Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań :.
Cele formacji początkowej :.
Zadania formatorów i formatorek :.
Formacja wspólnotowa i apostolska :.
Potrzeba opracowania całościowej i aktualnej ratio :.
Formacja stała :.
W dynamice wierności :.

Wymiary formacji stałej :.

ROZDZIAŁ III. SERVITIUM CARITATIS ŻYCIE KONSEKROWANE OBJAWIENIEM BOŻEJ MIŁOŚCI W ŚWIECIE :.
Konsekrowani do pełnienia misji :.

W służbie Boga i człowieka :.
Współpraca w Kościele i duchowość apostolska :.


I. MIŁOŚĆ AŻ DO KOŃCA :.
Miłować Sercem Chrystusa :.

Szczególny wkład życia konsekrowanego w ewangelizację :.
Pierwsza ewangelizacja: przepowiadać Chrystusa narodom :.
Obecni we wszystkich zakątkach ziemi :.

Przepowiadanie Chrystusa a inkulturacja :.
Inkulturacja życia konsekrowanego :.

Nowa ewangelizacja :.
Szczególne umiłowanie ubogich i promocja sprawiedliwości :.

Opieka nad chorymi :.

II. ŚWIADECTWO PROROCKIE W OBLICZU WIELKICH WYZWAŃ :.
Prorocki charakter życia konsekrowanego :.
Znaczenie życia konsekrowanego we współczesnym świecie :.

Wierność aż po męczeństwo :.
Wielkie wyzwania dla życia konsekrowanego :.
Wyzwanie czystości konsekrowanej :.

Wyzwanie ubóstwa :.
Ubóstwo ewangeliczne w służbie ubogich :.
Wyzwanie wolności w posłuszeństwie :.
Spełniać razem wolę Ojca :.
Usilna troska o rozwój życia duchowego :.
Wsłuchani w Słowo Boże :.
W komunii z Chrystusem :.


III. NIEKTÓRE AREOPAGI MISJI :.
Obecność w świecie edukacji :.
Konieczność odnowionego zaangażowania na polu edukacji :.

Ewangelizacja kultury :.
Obecność w świecie środków społecznego przekazu :.

IV. W DIALOGU ZE WSZYSTKIMI :.
Służba jedności chrześcijan :.
Formy dialogu ekumenicznego :.

Dialog międzyreligijny :.
Duchowość jako odpowiedź na poszukiwanie sacrum
i na tęsknotę za Bogiem :.


ZAKOŃCZENIE :.
Bezinteresowność bez granic :.

Życie konsekrowane w służbie Królestwa Bożego :.
Do młodzieży :.

Do rodzin :.
Do mężczyzn i kobiet dobrej woli :.

Do osób konsekrowanych :.
Patrząc w przyszłość :.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej :.
Prośba do Najświętszej Maryi Panny :.


PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama