ECCLESIA DE EUCHARISTIA

Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła

PRZYPISY

[1] Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 11
[2] Sobór Watykański II, Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 5
[3] Por. Jan Paweł II, List apost. Rosarium Virginis Mariae (16 października 2002), 21: AAS 95 (2003), 19-20
[4] To tytuł, który nadałem osobistemu świadectwu z okazji pięćdziesiątej rocznicy moich święceń kapłańskich
[5] Leonis XIII Acta, XXII (1903), 115-136
[6] AAS39 (1947), 521-595
[7] AAS57 (1965), 753-774
[8] AAS72 (1980), 113-148

9. Por. Sobór Watykański II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 47: Salvator noster Sacrificium Eucharisticum Corporis et Sanguinis sui instituit, quo Sacrificium Crucis in saecula, donec veniret, perpetuaret.
10. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1085.
11. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 3.
12. Por. Paweł VI, Uroczyste wyznanie wiary (30 czerwca 1968), 24: AAS 60 (1968), 442; Jan Paweł II, List apost. Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 12: AAS 72 (1980), 142.
13. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1382.
14. Tamże, 1367.
15. In Epistolam ad Hebraeos homiliae, 17, 3: PG 63, 131.
16. Por. Sobór Trydencki, Sesja XXII, Doctrina de ss. Missae sacrificio, rozdz. 2: DS 1743: « Jedna przecież jest i ta sama Hostia, jeden i ten sam poprzez posługę kapłanów Składający ofiarę, który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu, tylko sposób ofiarowania jest inny ».
17. Por. Pius XII, Enc. Mediator Dei (20 listopada 1947): AAS 39 (1947), 548.
18. Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis (15 marca 1979), 20: AAS 71 (1979), 310.
19. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 11.
20. De sacramentis, V, 4, 26: CSEL 73, 70.
21. In Ioannis Evangelium,XII, 20: PG 74, 726.
22. Enc. Mysterium fidei (3 września 1965): AAS 57 (1965), 764.
23. Sesja XIII, Decretum de ss. Eucharistia, rozdz. 4: DS 1642.
24. Katechezy mistagogiczne, IV, 6: A. Piédangel (ed.), SCh 126, 138.
25. Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Objawieniu Bożym Dei verbum, 8.
26. Uroczyste wyznanie wiary(30 czerwca 1968), 25: AAS 60 (1968), 442-443.
27. Sermo IV in hebdomadam Sanctam: CSCO 413/Syr. 182,55.
28. La Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo. Testo greco e italiano,Monastero Esarchico di Grottaferrata 1960, 97-99.
29. Missale Romanum, Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, 587-588 (n. 113): [...] concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.
30. Sobór Watykański II, Konst. o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 47.
31. Missale Romanum, Embolismus post Orationem dominicam: Editio typica tertia, Typis Vaticanis 2002, 598 (n. 125).
32. Epistola ad Ephesios, 20, 2: J.A. Fischer (ed.), 160.
33. Por. Sobór Watykański II, Konst. duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 39.
34. « Pragniesz czcić ciało Chrystusa? Nie lekceważ go, gdy jest nagie. Nie oddawaj mu czci tu, w świątyni, suknem z jedwabiu, aby lekceważyć je potem na zewnątrz, gdzie doświadcza zimna i nagości. Ten, który powiedział: “To jest Ciało moje”, jest tym samym, który rzekł: “Byłem głodny, a nie daliście Mi jeść” i “Wszystko, co uczyniliście jednemu ztych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” [...] Po co stół eucharystyczny zastawiony złotymi kielichami, kiedy On umiera z głodu? Zacznij karmić Go głodnego, a potem ztego, co zostanie, będziesz mógł ozdobić również ołtarz »: Św. Jan Chryzostom, Homiliae in Matthaeum 50, 3-4: PG 58, 508-509; por. Jan Paweł II, Enc. Sollicitudo rei socialis (30grudnia 1987), 31: AAS (1988), 553-556.
35. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 3.
36. Tamże.
37. Sobór Watykański II, Dekr. o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 5.
38. « Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: “Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów” » (Wj 24, 8).
39. Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.
40. Por. Tamże, 9.
41. Por. Sobór Watykański II, Dekr. o posłudze iżyciu kapłanów Presbyterorum ordinis, 5. Ten sam dekret w n. 6 mówi: « N ie zbuduje się jednak żadnej wspólnoty chrześcijańskiej, jeżeli nie jest ona zakorzeniona w celebracji Najświętszej Eucharystii ».
42. In Epistolam I ad Corinthios homiliae, 24, 2: PG 61, 200. Por. Didaché, IX, 4: F.X. Funk, I, 22: Św. Cyprian, Ep. LXIII, 13: PL 4, 384.
43. PO26, 206.
44. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.
45. Por. Sobór Trydencki, Sesja XIII, Decretum de ss.Eucharistia, kan. 4: DS 1654.
46. Por. Rituale Romanum: De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, 36 (n. 80).
47. Por. Tamże, 38-39 (nn. 86-90).
48. Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineunte (6 stycznia 2001), 32: AAS 93 (2001), 288.
49. « W ciągu dnia wierni niech nie zaniedbują zwyczaju wizyty przed Najświętszym Sakramentem, który ma być strzeżony w kościołach z najwyższą godnością w osobnym miejscu, zgodnie z prawami liturgicznymi, ponieważ taka wizyta jest dowodem wdzięczności, znakiem miłości i wyrazem uznania dla Chrystusa Pana tam obecnego »: Paweł VI, Enc. Mysterium fidei (3 września 1965): AAS 57 (1965), 771.
50. Visite al SS. Sacramento ed a Maria Santissima, Introduzione: Opere ascetiche, Avellino 2000, 295.
51. N. 857.
52. Tamże.
53. Tamże.
54. Por. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale (6 sierpnia 1983), III. 2: AAS 75 (1983), 1005.
55. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 10.
56. Tamże.
57. Por. Missale Romanum, Institutio generalis: Editio typica tertia, n. 147.
58. Por. Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 10 i 28; Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 2.
59. « Sługa ołtarza działa w osobie Chrystusa jako głowy, który ofiaruje w imieniu wszystkich członków » Pius XII, Enc. Mediator Dei (20 listopada 1947): AAS 39 (1947), 556; por. Pius X, Adhort. Haerent animo (4 sierpnia 1908) Pii X Acta, IV, 16; Pius XI, Enc. Ad catholici sacerdotii (20grudnia 1935): AAS 28 (1936), 20.
60. List apost. Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 8: AAS 72 (1980), 128-129.
61. Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale (6 sierpnia 1983), III. 4: AAS 75 (1983), 1006; por. Sobór Laterański IV, Rozdz. 1, Konst. o wierze katolickiej Firmiter credimus: DS, 802.
62. Sobór Watykański II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 22.
63. Jan Paweł II, List apost. Dominicae Cenae (24 lutego 1980), 2: AAS 72 (1980), 115.
64. Por. Dekr. o posłudze iżyciu kapłanów Presbyterorum ordinis, 14.
65. Tamże, 13; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 904; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 378.
66. Dekr. o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 6.
67. Por. Relacja końcowa, II, rozdz. 1: L'Osservatore Romano (10 grudnia 1985), 7.
68. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 26.
69. Nicolas Cabasilas, Życie w Chrystusie, IV, 10: SCh 355, 270.
70. Droga doskonałości, rozdz. 35.
71. Por. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992), 4: AAS 85 (1993), 839-840; por. L'Osservatore Romano, wyd. pol., n.10/1992, 37-41.
72. Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 14.
73. In Illud: Vidi Dominum, hom.6, 3: PG 56, 139.
74. N. 1385; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 916; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 711.
75. Przemówienie do Członków Penitencjarii Apostolskiej i do Spowiedników z Bazylik Patriarchalnych w Rzymie (30 stycznia 1981): AAS 73 (1981), 203. Por. Sobór Trydencki, Sesja XIII, Decretum de ss. Eucharistia, rozdz. 7 i kan. 11: DS1647, 1661.
76. Kan. 915; por. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 712.
77. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 14.
78. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, q. 73, a.3c.
79. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992), 11: AAS 85 (1993) 844; por. L'Osservatore Romano, wyd. pol. n.10/ 1992, 39.
80. Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23.
81. Epistula ad Smyrnaeos, 8: PG 5, 713.
82. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 23.
83. Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992), 14: AAS 85 (1993), 847; por. L'Osservatore Romano, wyd. pol. n.10/1992, s. 40.
84. Sermo272: PL 38, 1247.
85. Tamże,1248.
86. Por. nn. 31-51: AAS 90 (1998), 731-746.
87. Por. Tamże, nn. 48-49: AAS 90 (1998), 744.
88. N. 36: AAS 93 (2001), 291-292.
89. Por. N. 1.
90. Por. Sobór Watykański II, Konst. dogm. o Kościele Lumen gentium, 11.
91. « Nos autem omnes, qui de uno pane et calice participamus, iunge ad invicem in unius Spiritus Sancti communionem » (Anaphora Basilici Caesariensis byzantina: A. Hänggi - I. Pahl, Prex Eucharistica: Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti, Fribourg 1968, 239).
92. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 908; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 702; Papieska Rada Ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Dyrektorium ekumeniczne (25 marca 1993), 122-125, 129-131: AAS 85 (1993), 1086-1089; Kongregacja Nauki Wiary, List Ad exsequendam (18 maja 2001): AAS 93 (2001), 786.
93. « Współuczestnictwo w czynnościach świętych, które przeszkadza jedności Kościoła albo kryje w sobie formalne trwanie w błędzie lub niebezpieczeństwo pobłądzenia w wierze, zgorszenia albo indyferentyzmu, jest zakazane na mocy prawa Bożego »: Dekr. o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum, 26.
94. N. 45: AAS 87 (1995), 948.
95. Dekr. o katolickich Kościołach Wschodnich Orientalium Ecclesiarum, 27.
96. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844 §§ 3-4; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671 §§ 3-4.
97. N. 46: AAS 87 (1995), 948.
98. Por. Sobór Watykański II, Dekr. o ekumenizmie Unitatis redintegratio, 22.
99. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 844; Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, kan. 671.
100. Por. AAS 91 (1999), 1155-1172.
101. N. 22: AAS 92 (2000), 485.
102. Por. n. 21: AAS 95 (2003), 19-20.
103. N. 29: AAS 93 (2001), 285.
104. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, q.83, a.4c.

«« | « | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg