Przykazania Prawa Bożego

Katechezy przygotowujące na V Światowe Spotkanie Rodzin

1. Pieśń na wejście.

2. Modlitwa „Ojcze nasz”.

3. Czytanie biblijne: Mt 19, 16-22.

4. Czytanie z nauki Kościoła:


1. Bogatemu młodzieńcowi który pyta: „Co mam czynić dobrego aby otrzymać życie wieczne?”, Jezus odpowiada, powołując się na konieczność uznania Boga jako „jedynego Dobra” i jako źródła wszelkiego dobra. Następnie dodaje: „Jeżeli chcesz wejść do życia, przestrzegaj przykazań: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie dawaj fałszywego świadectwa, czcij ojca swego i matkę swoją” i na zakończenie: „kochaj bliźniego swego jak siebie samego” (Mt 19,16-19).

2. W konsekwencji, naśladowanie Jezusa Chrystusa zawiera w sobie obowiązek przestrzegania jego przykazań: „Nie każdy kto mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten kto spełnia wolę mojego Ojca”. Przykazania zawarte są w „Dekalogu”, co dosłownie oznacza „dziesięć słów”. Zawarte jest w nim i obwieszczone Prawo Boże. Z tego względu Magisterium Kościoła naucza, że należy przestrzegać Dziesięciu Przykazań aby otrzymać zbawienie, z tego względu że wyrażają podstawowe obowiązki człowieka w stosunku do Boga i w stosunku do bliźniego i ukazują, w całej ich istotnej zawartości, podstawowe zadania; na przykład, ochronę i nienaruszalność życia ludzkiego, szacunek we wzajemnym i nierozerwalnym oddaniu się sobie małżonków oraz obowiązek poczęcia i wychowania potomstwa.

3. Przykazania przybierają swoje pełne znaczenie w Nowym Przymierzu; ponieważ właśnie w tym kontekście odpowiadają na wiarę w Boga i działają na człowieka. W ten właśnie sposób moralna egzystencja jest „odpowiedzią” na inicjatywę Bożej miłości, wyrażonej w jego Przymierzu: jest uznaniem, złożeniem hołdu i współdziałaniem z planem który Bóg kontynuuje w historii. Dlatego też Przykazania muszą być rozważane nie tylko jako obowiązek, ale również jako radosna możliwość odpowiedzi na wolę Bożą.

4. Pierwsze trzy przykazania wyrażają potrzebę miłości Boga a pozostałe miłości bliźniego. Uczą nas o prawdziwym człowieczeństwie każdego z nas, to znaczy wyjaśniają nam podstawowe obowiązki i w ten sposób ukazują podstawowe prawa powiązane z osobą ludzką. Jakkolwiek sam w sobie umysł człowieka jest w stanie poznać te przykazania, jednakże, z winy swojego skażenia grzechem, człowiek potrzebuje Objawienia Bożego do osiągnięcia pełnego i pewnego poznania tego prawa naturalnego.

5. Zachowanie religijnego szacunku w stosunku do Prawa Bożego ze strony rodziców przyczynia się do tego, że i dzieci wyczuwają w swoich sercach kto jest prawdziwym autorem i twórcą prawa naturalnego i Bożych przykazań. W poprawnym formowaniu sumienia dzieci jest wielką pomocą, jeżeli rodzice potrafią rozróżnić w swoim zachowaniu te rzeczy, które zostały nakazane przez Prawo Boże i te, które pozostają w kompetencji wolnego wyboru każdej osoby, ponieważ nie wszystko wchodzi w obowiązek prawa Boskiego. Poza tym, jeżeli rodzice w porę rozpoznają własne błędy i braki w przestrzeganiu Prawa Bożego, pomogą również w rozpoznaniu ze strony dzieci ich własnych błędów w klimacie szczerości, bez uciekania się do łatwych usprawiedliwień lub do niezdrowego obwiniania.

6. Rodzice przekazują dzieciom poparcie dla przykazań, kiedy rozwijają i stosują wymagania każdego z nich, czerpiąc okazję z okoliczności życia rodzinnego i społecznego; pomagają im w zastosowaniu w praktyce, tego co poznali teoretycznie. Tak właśnie rodzice doskonalą, w sposób praktyczny, podstawową katechezę i szkolne nauczanie religii.

5. Refleksja Przewodnika.

6. Dialog:


* W jaki sposób odkryć wolę Bożą w każdym z przykazań?
* Które z przykazań jest najważniejsze w Prawie Bożym?
* Można kochać Jezusa Chrystusa bez wypełniania jego woli? Dlaczego?

7. Zobowiązania.

8. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” i inwokacja „Regina familiae. Ora pro nobis”.

9. Modlitwa za rodzinę:
Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego złożyłeś pełne wypełnienie twojego Prawa, udziel nam łaski, abyśmy wypełniając przykazania Twoje doszli do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.

10. Pieśń na zakończenie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama