Benedykt XVI: Jezus nie jest osobą z przeszłości, lecz bratem obecnym wśród nas

Do poznawania Jezusa nie tyle jako osoby żyjącej w przeszłości, lecz jako naszego Pana i brata, obecnego wśród nas, ukazującego nam jak żyć i umierać zachęcił Papież uczestników dzisiejszej audiencji ogólnej.

Swą w znacznej mierze improwizowaną katechezę poświęcił wiedzy jaką św. Paweł posiadał o tzw. Jezusie historycznym.

Benedykt XVI przypomniał, że sam św. Paweł odróżnia dwa sposoby poznania jakiejś osoby. Mówi w 1 liście do Koryntian o poznaniu według ciała – jedynie za pomocą kryteriów zewnętrznych, takich jak fizjonomia czy wydarzenia z życia danej osoby. Jednakże taki sposób znajomości nie pozwala mówić o rzeczywistym i pełnym poznaniu człowieka. Jedynie sercem poznaje się autentycznie jakąś osobę. Faryzeusze i saduceusze znali Jezusa zewnętrznie, znali jego naukę i wiele dotyczących Go szczegółów, ale w istocie nie znali Go. Również dziś można znać Jezusa jedynie według ciała, są bowiem ludzie, którzy znają wszystkie detale odnośnie do osoby Jezusa, ale Go nie poznały, a zarazem ludzie prości, którzy poznali go całym swym sercem, w kontemplacji. Św. Paweł powiada: istotne jest takie właśnie poznanie otwartym sercem, a następnie poznawanie szczegółów dotyczących danej osoby.

Benedykt XVI przypomniał, że Paweł, który nie spotkał Jezusa przed zmartwychwstaniem całą wiedzę o życiu i działaniach Syna Bożego czerpał od Apostołów i pierwotnego Kościoła. W jego listach można dostrzec trzy formy odniesienia do Jezusa przedpaschalnego. Po pierwsze są to odniesienia bezpośrednie. Paweł mówi o pochodzeniu Jezusa z rodu Dawida, wie, że istnieją jego krewni, zna przebieg Ostatniej Wieczerzy a także inne słowa Jezusa, np. o nierozerwalności małżeństwa oraz Krzyż Jezusa. Po drugie św. Paweł często odnosi się też do tekstów Ewangelii synoptycznych za pomocą aluzji. Np. kiedy mówi, że Bóg wybrał to co głupie w oczach ludzi uświadamiamy sobie odniesienie do nauczania Jezusa o prostaczkach i ubogich. Paweł dzięki swemu misyjnemu doświadczeniu wie, jak bardzo prawdziwe są te słowa, iż to właśnie ludzie prości mają serce otwarte na poznanie Jezusa.

Widzimy ponadto, że Jezusowy Krzyż i tradycja Krzyża znajduje się w centrum Pawłowego kerygmatu. Dostrzegamy, że św. Paweł zna również Kazanie na Górze i cytuje je niemal dosłownie. Trzecim sposobem obecności słów Jezusa w listach św. Pawła jest transpozycja słów przedpaschalnych do sytuacji popaschalnej. W centrum nauczania Pana Jezusa stoi bez wątpienia Królestwo Boże. Możemy dostrzec pewną transpozycję tej tematyki, gdyż po Zmartwychwstaniu jest oczywiste, że to Jezus w swej osobie jest Królestwem Bożym, że Królestwo Boże dociera tam, gdzie dociera Jezus. Temat Królestwa Bożego przemienia się w chrystologię, a warunki jakie Jezus wymienia jako niezbędne, aby wejść do Królestwa Bożego zachowują swą moc w przypadku Pawłowej nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę: postawa wielkiej pokory, dyspozycyjność w której nie ma zarozumiałości aby przyjąć Bożą łaskę.

Innym przykładem mogą być tytuły Jezusa. O ile w przypadku Ewangelii często sam Pan Jezus mówi o sobie „Syn Człowieczy”, to ulubionym określeniem Pawła jest „ Kyrios-Pan”, wskazujący na Bóstwo Jezusa, który ukazuje się tutaj w pełni światła Zmartwychwstania. Na Górze Oliwnej uczniowie, zanim posnęli słyszeli jak Jezus modlił się do Ojca używając słowa „Abba”, zarezerwowanego jedynie dla dzieci w bezpośredniej relacji do swych rodzonych ojców. Żydzi nie wyobrażali sobie, aby można było w ten sposób zwracać się do Boga. W liście do Rzymian św. Paweł w zaskakujący sposób powiada, że to słowo „Abba” wskazujące na wyłączność synostwa Bożego Jezusa może pojawić się na ustach ochrzczonych, ponieważ otrzymali Ducha Syna Bożego i obecnie jako prawdziwi synowie, którzy stali się synami w Synu mogą do Boga mówić „Abba”. Słowa Jezusa: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie swoje na okup za wielu” znajdują swe odbicie w Pawłowym nauczaniu o znaczeniu śmierci Jezusa jako odkupieniu, zbawieniu, pojednaniu i wyzwoleniu. Jest to centrum teologii Pawłowej, która ma swe podstawy w tych słowach Jezusa. - Temat ten będziemy kontynuować w kolejnych katechezach - zapowiedział Benedykt XVI

Zwracając się do Polaków Ojciec Święty powiedział:

„Witam pielgrzymów ze Szczecina, którzy przygotowują się do koronacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Jej opiece zawierzam was tu obecnych, wasze rodziny i cały Kościół w Polsce. Ponawiam prośbę o modlitwę za biskupów zebranych na synodzie. Pod przewodnictwem Pawła Apostoła, patrona tego roku, niech odkrywają jak cenny jest dla nas skarb Pisma Świętego”.

Na placu św. Piotra obecnych było ok. 25. tys. pielgrzymów. Byli wśród nich biskupi świdniccy Ignacy Dec i Adam Bałabuch oraz uczestnicy sztafety biegowej do Watykanu z Rudy Śląskiej.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama