Watykan: Papież apeluje do mediów

Media są współczesnym okrągłym stołem dla dialogu z ludzkością - pisze Benedykt XVI w swym pierwszym orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Nawiązuje w nim do tematu dnia: "Media siecią komunikacji, wspólnoty i współpracy". Papież zachęca dziennikarzy do rzetelnego relacjonowania faktów, wyjaśniania ich i uczciwego przedstawiania odmiennych punktów widzenia. Przestrzega zarazem media przed manipulowaniem informacją i przypomina o ich roli wychowawczej.

Watykan ogłosił papieskie orędzie na 40. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, który jest patronem prasy katolickiej. W Watykanie i większości krajów zachodnich jest on obchodzony 28 maja. W Polsce przypada we wrześniu.

Benedykt XVI zaczyna swe orędzie od przypomnienia soborowego dekretu o środkach społecznego przekazu «Inter mirifica», który podkreślił szczególnie, że media mogą wywierać wpływ na całą społeczność ludzką. „Konieczność wykorzystywania możliwości tych środków dla dobra ludzkości, skłoniła mnie, w tym pierwszym moim orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu zastanowić się nad ideą mediów jako sieci, która ułatwia komunikowanie się, wspólnotę i współpracę” – pisze Ojciec Święty. Przypomina, że już św. Paweł w Liście do Efezjan dokładnie opisywał nasze ludzkie powołanie do "współuczestniczenia w Bożej naturze" por. Dei Verbum, 21).

Papież zwraca uwagę, że „postęp techniczny w dziedzinie mediów pokonuje czas i odległość. Możliwy jest natychmiastowy i bezpośredni kontakt między ludźmi mimo dzielącej ich przestrzeni. Te rozwój zakłada ogromny potencjał, który pozwala służyć dobru wspólnemu, stając się jednocześnie dziedzictwem, które należy strzec i wspierać (por. Szybki rozwój,10)”. Orędzie podkreśla, że ponieważ świat nie jest jednak doskonały, nie możemy zapominać, że szybkość informowania "niekoniecznie przekłada się na budowanie współpracy i wspólnoty w społeczeństwie". Stąd też oświecania ludzkich sumień i pomoc w formowaniu ich myśli nigdy nie jest zadaniem neutralnym. „Autentyczne komunikowanie – stwierdza Ojciec Święty – wymaga odwagi i stanowczości”. Pracownicy mediów wobec nawału informacji nie mogą naginać się do półprawdy. Muszą szerzyć to, co stanowi sens i ostateczną podstawę ludzkiego życia na płaszczyźnie osobistej i społecznej (por. Fides et Ratio, 5). Wtedy media wniosą konstruktywny wkład do rozpowszechniania wszystkiego, co jest dobre i prawdziwe.

Papież przypomina, iż fakt, że media winny być odpowiedzialne oraz głosić prawdę i wspierać pokój, który z niej wypływa, stawia je w obliczu wielu wyzwań. „Chociaż środki społecznego przekazu ułatwiają wymianę informacji czy idei, przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia, równocześnie mogą być skażone dwuznacznością” – pisze Benedykt XVI. Są one "wielkim okrągłym stołem" dla dialogu ludzkości, ale "niektóre istniejące wewnątrz nich tendencje mogą rodzić jednostronną kulturę zaciemniającą zmysł twórczy, wartości kulturowe i religijne.

«« | « | 1 | 2 | » | »»