Watykan: Papieskie przesłanie do Gniezna

Modlę się, aby stale poszerzał się obszar wspólnego świadectwa wyznawców Chrystusa na naszym Kontynencie - napisał Benedykt XVI do uczestników VI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Do Czcigodnego Brata
Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego
Metropolity Gnieźnieńskiego

Kontynuując tradycję mojego Poprzednika Jana Pawła II, pragnę zwrócić się z pozdrowieniem do Organizatorów i Uczestników VI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Czynię to tym chętniej, że sam jeszcze jako kardynał byłem zapraszany do udziału w tym Zjeździe.

„Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie” – tegoroczny temat Zjazdu dotyka kwestii istotnej dla budowania społeczeństw i narodów, a także dla budowania międzynarodowych struktur wspierających pokojową współpracę między państwami. Oczywiście nie chodzi tu tylko o zwyczajną wymianę poglądów, ale o wspólne poszukiwanie prawdy, w duchu miłości i szacunku dla każdego człowieka, dla jego kultury i tradycji duchowej. Wymaga to umiejętności słuchania, otwarcia na argumenty drugich, a równocześnie odwagi i pokoju w obronie własnych przekonań. W takim ujęciu dialog jest trudnym zadaniem, od którego chrześcijanie nie mogą się uchylać. Dlatego cieszę się, że Organizatorzy i Uczestnicy Zjazdu pragną ukazać podstawowe przestrzenie dialogu chrześcijaństwa z laicką kulturą oraz miejsce religii w życiu publicznym. Moja radość jest tym większa, że dokonuje się to nie tylko przez konferencje, ale także przez modlitwę i wydarzenia kulturalne, przy udziale przedstawicieli innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych. Modlę się, aby stale poszerzał się obszar wspólnego świadectwa wyznawców Chrystusa na naszym Kontynencie.

Moje serdeczne pozdrowienie przesyłam również przedstawicielom religii niechrześcijańskich. Cieszę się, że zechcieli wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.

VI Zjazd Gnieźnieński został pomyślany jako „szkoła dialogu” dla środowisk laikatu wielu krajów Europy, w pierwszym rzędzie Europy Środkowej i Wschodniej. Niech zatem budzi i umacnia przywiązanie do tych wartości, które kształtowały duchowe oblicze Kontynentu, a dziś winny stanowić – zgodnie z duchem założycieli Unii Europejskiej – podstawę i punkt wyjścia dla procesu integracji.

Wasze spotkanie jest największym w tej części Europy spotkaniem ruchów i stowarzyszeń chrześcijańskich. Jak mój umiłowany Poprzednik na Stolicy Apostolskiej, Sługa Boży Jan Paweł II, tak i ja wiążę z ewangelizacyjną działalnością współczesnych ruchów nadzieje na nową wiosnę chrześcijaństwa. Wspólnoty świadomie odwołujące się do dziedzictwa przeszłości, a równocześnie podejmujące z dynamizmem działania apostolskie są cennym darem Ducha Świętego dla Kościoła, niezastąpionym w dialogu ze współczesnym światem.

W ubiegłorocznym przesłaniu ze Zjazdu „Europa Ducha” napisaliście: „Europa zależy od nas samych”. Jest to głęboka prawda. Od siły naszego świadectwa zależy przyszłość Starego Kontynentu. Niech zatem Waszym modlitwom i obradom towarzyszy opieka Świętych Patronów Europy. W duchu staję u grobu św. Wojciecha i przez jego wstawiennictwo upraszam dla wszystkich obfite łaski i Boże błogosławieństwo.

Benedictus pp. XVI

Pastel Gandolfo, 8 sierpnia 2005 r.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama