Deklaracja wiary pracowników służby zdrowia

W nie­dzie­lę na Ja­sną Górę przybyła 90. Ogólnopolska Piel­grzym­ka Służ­by Zdro­wia.

W trakcie Mszy św. zło­żo­no ta­bli­ce z De­kla­ra­cją Wiary Le­ka­rzy, gło­szą­cą m.​in., że ludz­kie ciało i życie są świę­te i nie­ty­kal­ne od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Ini­cja­tor­ką po­wsta­nia De­kla­ra­cji jest słynna lekarka, przyjaciółka Jana Pawła II dr Wanda Pół­taw­ska.  Pod­pi­su­jąc ją le­ka­rze i stu­den­ci me­dy­cy­ny zo­bo­wią­zu­ją się do wier­no­ści Bogu i chrze­ści­jań­skie­mu su­mie­niu.

De­kla­ra­cja to wotum wdzięcz­no­ści służby zdrowia za nie­daw­ną ka­no­ni­za­cję Jana Pawła II. Pod deklaracją pod­pi­sa­ło się ponad 3 tys. osób.

- Jest to pokazywanie nam, byśmy się przy­zna­wa­li do tego, że mamy jakąś hie­rar­chię war­to­ści, że ta hie­rar­chia się nie zmie­nia nie­za­leż­nie od tego, jaki zawód wy­ko­nu­je­my - po­wie­dział bp Ste­fan Reg­munt, prze­wod­ni­czą­cy Ze­spo­łu ds. Służ­by Zdro­wia przy Konferencji Epi­sko­pa­tu Pol­ski.

- Le­karz, który służy w szpitalu, nie może być tym, który przy­kła­da ręki do za­bój­stwa – szó­ste: "nie za­bi­jaj". Far­ma­ceu­ta, który sprze­da­je leki, nie może ra­dzić, żeby ku­po­wać leki an­ty­kon­cep­cyj­ne. Chce­my się kie­ro­wać su­mie­niem, chce­my jasno i wy­raź­nie mówić – ja tego zro­bić nie mogę - dodał.

Ka­mien­ne ta­bli­ce z De­kla­ra­cją Wiary Le­ka­rzy, jak rów­nież zwój z pod­pi­sa­mi, zo­sta­ły zło­żo­ne w cza­sie mszy św. na Szczy­cie ja­sno­gór­skim. Do De­kla­ra­cji na­wią­zał także me­tro­po­li­ta wro­cław­ski abp Józef Kupny, który prze­wod­ni­czył mszy i wy­gło­sił ho­mi­lię. - Ona nie jest ni­czym innym, jak po­ka­za­niem tego, jacy je­ste­śmy, czym ży­je­my i co jest dla nas ważne (...) Te słowa nie są de­kla­ra­cją prze­ciw­ko komuś, one nie są żad­nym pro­te­stem, bo nie­któ­rzy tak to pró­bu­ją ode­brać; nie są, bo chrze­ści­ja­nie nie są prze­ciw­ko komuś, bo mo­dli­twa nie jest prze­ciw­ko komuś - za­zna­czył hie­rar­cha.

90. Piel­grzym­ka Służ­by Zdro­wia roz­po­czę­ła się wczoraj wieczorem Ape­lem Ja­sno­gór­skim. Piel­grzym­kę po­prze­dzi­ły re­ko­lek­cje.

Publikujemy treść Deklaracji oraz apel dr Półtawskiej do lekarzy i studentów medycyny o podpisywanie tego dokumentu:


DEKLARACJA WIARY

Lekarzy katolickich i studentów medycyny w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej Nam - lekarzom - powierzono strzec życie ludzkie od jego początku…

1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój.

2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne:
- ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca,
- moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga.
Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.

3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” - powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim.

4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.

5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim - aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji,
- potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała.

6. UWAŻAM, że - nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań - lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.

„Wysokim uznaniem darzymy tych lekarzy i członków służby zdrowia, którzy w pełnieniu swojego zawodu ponad wszelką ludzką korzyść przenoszą to, czego wymaga od nich szczególny wzgląd na chrześcijańskie powołanie. Niech niezachwianie trwają w zamiarze popierania zawsze tych rozwiązań, które zgadzają się z wiarą i prawym rozumem oraz niech starają się dla tych rozwiązań zjednać uznanie i szacunek ze strony własnego środowiska. Niech ponadto uważają za swój zawodowy obowiązek zdobywanie w tej trudnej dziedzinie niezbędnej wiedzy, aby małżonkom zasięgającym opinii, mogli służyć należytymi radami i wskazywać właściwą drogę, czego słusznie i sprawiedliwie się od nich wymaga.” Paweł VI, Humanae vitae, 27.

Deklarację można podpisywać pod adresem:

http://www.deklaracja-sumienia.pl/

http://www.deklaracja-wiary.pl/

Pod oboma adresami będzie ta sama treść: list prof. Półtawskiej, deklaracja wiary, tabelka podpisów (do wydrukowania) i plik, gdzie można będzie podpisać się elektronicznie.

Podpisane deklaracje można też odsyłać na adres: Magdalena Zastrzeżyńska, ul. Flizaka 12, 34-600 Limanowa, tel. 504 235 436, kontakt: madzia@jedenpokoj.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama