Podziały największym grzechem

Benedykt XVI na Anioł Pański 20 stycznia 2013.

Drodzy bracia i siostry!

Dziś liturgia proponuje Ewangelię mówiącą o weselu w Kanie. O wydarzeniu tym mówi Jan, naoczny świadek tego faktu. Wydarzenie to zostało umieszczone w niedzielę, która następuje bezpośrednio po okresie Bożego Narodzenia, ponieważ wraz z pokłonem trzech Mędrców ze Wschodu i Chrztem Jezusa stanowi trylogię epifanii, czyli objawienia się Chrystusa. Wesele w Kanie jest w istocie "początkiem znaków" (J 2, 11), to znaczy pierwszym cudem dokonanym przez Jezusa, przez który ukazał On publicznie swoją chwałę, wzbudzając wiarę swoich uczniów. Przywołajmy pokrótce to, co wydarzyło się podczas zaślubin w Kanie Galilejskiej. Zabrakło wina, a Maryja Matka Jezusa, zwróciła na to uwagę swojemu Synowi. Odpowiedział On, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina; ale potem wysłuchał prośby Maryi, i po wypełnieniu wodą sześciu wielkich stągwi przemienił wodę w wino, wino znakomite, lepsze od poprzedniego. Poprzez ten "znak", Jezus objawia się, jako mesjaniczny Oblubieniec, który przyszedł aby zawrzeć ze swoim ludem nowe i wieczne Przymierze, zgodnie ze słowami proroków: "jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje" (Iz 62,5). Wino jest symbolem tej radości miłości; ale nawiązuje też ono do krwi, którą Jezus przeleje na końcu, aby przypieczętować swój pakt oblubieńczy z ludzkością.

Kościół jest oblubienicą Chrystusa, który swą łaską czyni go świętym i pięknym. Jednakże ta oblubienica, składająca się z istot ludzkich, nieustannie potrzebuje oczyszczenia. Jednym z najpoważniejszych grzechów, które zniekształcają oblicze Kościoła, jest grzech przeciwko jego widzialnej jedności, zwłaszcza historyczne podziały, które oddzieliły chrześcijan i które nie zostały jeszcze całkowicie przezwyciężone. Właśnie w tych dniach, od 18 do 25 stycznia, odbywa się doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to wydarzenie zawsze chętnie przeżywane przez wiernych i wspólnoty, budząc we wszystkich chęć zaangażowania duchowego na rzecz pełnej jedności. Bardzo ważne pod tym względem było czuwanie modlitewne, które niemal przed miesiącem przeżywałem wraz z wieloma tysiącami młodych z całej Europy oraz wspólnotą ekumeniczną z Taizé: było to wydarzenie łaski, w którym doświadczyliśmy piękna tworzenia jedności w Chrystusie. Zachęcam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli dokonać tego "Czego Bóg od nas oczekuje?"(por. Mich 6,6- 8), jak mówi tegoroczny temat tygodnia zaproponowany, przez niektóre wspólnoty chrześcijańskie Indii. Zachęcają one do zdecydowanego kroczenia ku widzialnej jedności wszystkich chrześcijan i przezwyciężenia, jako bracia w Chrystusie, wszelkiego rodzaju niesprawiedliwej dyskryminacji. W najbliższy piątek, na zakończenie tych dni modlitwy będę przewodniczył nieszporom w bazylice świętego Pawła za Murami, w obecności przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych.

Drodzy przyjaciele, do modlitwy o jedność chrześcijan, pragnąłbym dodać po raz kolejny modlitwę o pokój, aby w różnych konfliktach, które niestety mają obecnie miejsce, ustały masakry bezbronnych cywilów, zakończyła się wszelka przemoc i znaleziono odwagę by podjąć dialog i negocjacje. W obu tych intencjach wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny, pośredniczki łask.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama