Msza Święta na Błoniach 18 sierpnia 2002 z beatyfikacją cztrerech Sług Bożych

Teksty liturgiczne

publikacja 17.04.2005 12:11

OBRZĘDY WSTĘPNE

Ojciec Święty wyjeżdża windą na poziom ołtarza i od windy udaje się w procesji do ołtarza pozdrawiając zgromadzonych wiernych. Całuje ołtarz i udaje się na wyznaczone miejsce przewodniczenia. Koncelebransi wychodzą wcześniej w procesji Wejścia i zajmują swoje miejsca. W tym czasie śpiewa się pieśni.

1. Pod Twą obronę Ojcze na niebie, – Grono Twych dzieci swój powierza los. – Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie – I broń od zguby, gdy zagraża cios.
2. Czy toń spokojna, czy huczą fale, – Gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz, – Wznosimy modły dziś ku Twej chwale, – Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Gaude Mater Polonia – chór

1. Kochajmy Pana, bo serce Jego – Żąda i pragnie serca naszego. – Dla nas Mu włócznią rana zadana.
Ref.: Kochajmy Pana, Kochajmy Pana.
2. O pójdź do Niego, wszystko stworzenie, – Sercu Jezusa złóż dziękczynienie. – I twoje przed Nim zegnij kolana. – Ref.
3. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy, – Zmyć grzechów zmazy, w czystej Krynicy. – Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. – Ref.
4. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze. – Obmyte we łzach, w pokuty skrusze; – Już niewinności szata wam dana.
– Ref.
Po zakończeniu śpiewu wszyscy, stojąc, czynią znak krzyża, gdy Ojciec Święty zwrócony do zgromadzonych mówi:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.

Następnie Ojciec Święty pozdrawia wiernych mówiąc:

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
W: I z duchem twoim.

Pozdrowienie
Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski pozdrawia Ojca Świętego.

Akt pokutny

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.
Następuje chwila ciszy, po której wszyscy mówią:
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wieka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.

Kantor:
Panie, zmiłuj się nad nami.
W: Panie, zmiłuj się nad nami.
Kantor:
Chryste, zmiłuj się nad nami.
W: Chryste, zmiłuj się nad nami.
Kantor:
Panie, zmiłuj się nad nami.
W: Panie, zmiłuj się nad nami.

OBRZĘD BEATYFIKACJI

Ksiądz kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski; Józef Michalik, arcybiskup metropolita przemyski; kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski oraz Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański wraz z postulatorami procesów beatyfikacyjnych zwracają się do Ojca Świętego z prośbą o beatyfikację Czcigodnych Sług Bożych.

Ojcze Święty, Biskupi: Warszawy, Przemyśla, Krakowa i Poznania proszą Waszą Świątobliwość o włączenie w poczet błogosławionych Czcigodnych Sług Bożych: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma oraz Sancji Szymkowiak.

Następuje odczytanie krótkich biografii Sług Bożych, a następnie Ojciec Święty wypowiada uroczystą formułę ogłoszenia nowych błogosławionych.

Spełniając życzenie naszych braci Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity warszawskiego; Józefa Michalika, arcybiskupa metropolity przemyskiego; Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego; Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, Janowi Balickiemu, Janowi Beyzymowi oraz Sancji Szymkowiak przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez Prawo. (Tu Ojciec Święty poda daty liturgicznych wspomnień nowych błogosławionych). W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen

Następuje odsłonięcie obrazów, przedstawiających nowych Błogosławionych oraz przyniesienie w procesji do ołtarza ich relikwii. W tym czasie wszyscy śpiewają antyfonę ku ich czci.

Schola: Ciebie wielbimy i Tobie ufamy, Boże nasz i Panie. Ty ukoronowałeś czcią i chwałą Twoje Sługi: Zygmunta, Jana, Jana, Sancję. Doprowadź nas, za ich wstawiennictwem, do Twego domu.

Wszyscy: Jezu, ufam Tobie.

Po zakończeniu śpiewu biskupi dziękują Ojcu Świętemu za beatyfikację:

Ojcze Święty, Arcybiskupi Warszawy, Przemyśla, Krakowa i Poznania dziękują Waszej Świątobliwości za ogłoszenie w dniu dzisiejszym Błogosławionymi Czcigodnych Sług Bożych: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma oraz Sancji Szymkowiak.
Biskupi oraz postulatorzy procesu beatyfikacyjnego podchodzą do Ojca Świętego, który przekazuje im znak pokoju.

Kantor:
Chwała na wysokości Bogu,
Wszyscy śpiewają:
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Modlitwa dnia

Módlmy się:
Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra, † wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, abyśmy miłując Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, * otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen.

LITURGIA SŁOWA

"Kiedy w Kościele czyta się Pismo święte, wtedy sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim słowie głosi Ewangelię. Dlatego też wszyscy powinni z czcią słuchać czytań słowa Bożego, stanowią one bowiem w liturgii element o bardzo wielkim znaczeniu. A chociaż słowo Boże w czytaniach Pisma św. zwraca się do wszystkich ludzi każdej epoki i może być przez nich zrozumiane, jednak jego skuteczność wzrasta dzięki żywemu wykładowi, to jest dzięki homilii, która jest częścią akcji liturgicznej" (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 9)

Czytanie pierwsze Iz 56, 1. 6–7

Powszechność zbawienia

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi Pan: «Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości, bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów».

Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Psalm responsoryjny Ps 67 (66), 2–3. 5. 8 (R.: 4a)

Ref. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.

1. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

2. Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Bóg nam błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

Czytanie drugie Rz 11, 13–15.29–32

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu,
aby wszystkim okazać miłosierdzie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia:
Do was, pogan mówię: «Będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia?
Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie».

Oto słowo Boże.

W: Bogu niech będą dzięki.

Werset przed ewangelią J 14, 23

W: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy u niego przebywać.
W: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia J 15, 9–17

Przykazanie miłości

Diakon: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
Diakon: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
W: Chwała Tobie, Panie.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

Oto słowo Pańskie.

W: Chwała Tobie, Chryste.

Chór śpiewa alleluja.
Ojciec Święty wygłasza homilię.

Wyznanie wiary

Po słowie Ojca Świętego (i chwili ciszy) ks. kard. Franciszek Macharski zaprasza wiernych do złożenia wyznania wiary:
Bracia i Siostry, umocnieni słowem Bożym, wpatrując się w przykład życia Świętych i Błogosławionych, wobec Następcy świętego Piotra, który wzywa nas do wypłynięcia na głębię życia chrześcijańskiego, wyznajmy naszą wiarę.

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla nasze go zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa powszechna

Do Boga, Ojca miłosierdzia i wszelkiej pociechy, który w Chrystusie odsłania nam swoje oblicze, a w świętych i błogosławionych ukazuje wszystkim wzór chrześcijańskiej miłości, skierujmy nasze ufne prośby:

Miłosierny Ojcze, odnów w swoim Kościele ducha dziecięctwa, którego mu dałeś. Spraw, aby wszyscy ochrzczeni, zjednoczeni wokół swoich pasterzy i prowadzeni przez namiestnika Chrystusowego odważnie i wytrwale dążyli do świętości.

Kantor: Christe, exaudi nos.
Wszyscy: Kyrie, eleison.

Miłosierny Ojcze, Ty widzisz cierpienia narodów pogrążonych w ciemnościach wojny i niepokoje ludzi zagrożonych głodem i terroryzmem. Spraw, aby gorliwa modlitwa wierzących oraz wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli przyniosły światu sprawiedliwość i pokój.

Miłosierny Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie. Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie wszystkie rodziny na ziemi, aby pomnażało się szczęście rodziców i dzieci. Udziel rodzinom siły do pokonania trudności, jakie im zagrażają we współczesnym świecie.

Miłosierny Ojcze, Ty ogarniasz swoją miłością każdego człowieka. Wejrzyj na tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, dachu nad głową, choroby lub samotności. Napełnij ich serca nadzieją na lepszą przyszłość, a w nas pomnóż gotowość przyjścia im z pomocą.

Miłosierny Ojcze, polecamy Twojej szczególnej opiece dzieci i młodzież. Obdarz ich łaską mądrości i odwagi, by idąc drogą Ewangelii umieli dobrze rozpoznać swoje powołanie, a kierując się głosem prawego sumienia nie wahali się iść za Jezusowym wezwaniem: "Pójdź za Mną".

Miłosierny Ojcze, racz przyjąć nasze dziękczynienie za dar życia oraz beatyfikację Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma i Sancji Szymkowiak. Naucz nas, za ich przykładem, trwać w miłości Jezusa, zachowując wiernie Jego przykazania.

Ojciec Święty:
Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij pokorne prośby Twojego Kościoła i spraw, by umocniony Twoją łaską, stawał się znakiem miłosierdzia i zwiastunem Dobrej Nowiny dla całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

LITURGIA EUCHARYSTII

"Chrystus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy ofiarę i ucztę paschalną, przez którą staje się ciągle obecna w Kościele ofiara krzyża, gdy kapłan, przedstawiający Chrystusa Pana, spełnia to, co sam Pan uczynił i polecił spełniać uczniom na swoją pamiątkę.

Chrystus wziął chleb i kielich, dzięki czynił, łamał i dawał uczniom swoim mówiąc: "Bierzcie, jedzcie, pijcie, to jest Ciało moje; to jest kielich Krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę". Dlatego też Kościół tak ułożył cały obrzęd liturgii eucharystycznej, że jego części odpowiadają tym słowom i czynnościom Chrystusa.

A mianowicie:
– Podczas przygotowania darów przynosi się na ołtarz chleb, wino i wodę, czyli te elementy, które Chrystus wziął w swoje ręce.
– W czasie modlitwy eucharystycznej składa się Bogu dziękczynienie za całe dzieło zbawienia, a dary ofiarne stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.
– Przez łamanie jednego chleba ukazuje się jedność wiernych, a w Komunii wierni przyjmują Ciało i Krew Pana w taki sam sposób, jak Apostołowie z rąk samego Chrystusa" (Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, 48)

Przygotowanie darów
Do ołtarza podchodzą wierni z darami ofiarnymi. Niosą chleb i wino, a także inne dary na potrzeby Kościoła i ubogich. Po zakończeniu procesji z darami Ojciec Święty podchodzi do ołtarza, bierze patenę z chlebem i odmawia modlitwę. W tym czasie zgromadzeni modlą się słowami pieśni.

Czego chcesz od nas Panie (J. Świder) – chór

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało – Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. – Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało – Z soku wielu winnych gron pochodzi.Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, – Tak niech miłość złączy nas ofiarna, – Jak ten kielich łączy kropel wiele, – Tak nas Chryste, w swoim złącz Kościele.
2. O Pasterzu, zgromadź w jednej Swej owczarni, – Zabłąkane owce, które giną. – W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij, – Byśmy jedną stali się rodziną.
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, – Tak niech miłość złączy nas ofiarna, – Jak ten kielich łączy kropel wiele, – Tak nas Chryste, w swoim złącz Kościele.
3. Na ramiona Swoje weź, o Panie, – Tych, co sami wrócić już nie mogą! – Niechaj zjednoczenia cud się stanie, – Prowadź nas ku niebu wspólną drogą!
Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, – Tak niech miłość złączy nas ofiarna, – Jak ten kielich łączy kropel wiele, – Tak nas Chryste, w swoim złącz Kościele.

Po zakończeniu śpiewu Ojciec Święty zwraca się do zgromadzonych:

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

W: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Modlitwa nad darami

Panie, nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną Ofiarę,
w której dokonuje się święta wymiana; † przyjmij je łaskawie * i daj nam siebie samego
w Twoim Synu. Który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.

Prefacja

Pan z wami
W: I z duchem twoim.
W górę serca
W: Wznosimy je do Pana.
Dzięki składamy Panu Bogu naszemu
W: Godne to i sprawiedliwe.

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego.
Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apos-tołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże:

Ojciec Święty składa ręce i trzymając je wyciągnięte nad darami, mówi:
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha,

składa ręce i robi jeden znak krzyża nad chlebem i kielichem, mówiąc:
aby stały się dla nas Ciałem X i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

składa ręce
On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, * łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy:
To jest bowiem Ciało moje,
które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich * i dzięki Tobie składając, błogosławił * i podał swoim uczniom, mówiąc:

Bierzcie i pijcie z niego wszyscy:
To jest bowiem kielich Krwi mojej
nowego i wiecznego przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów.
To czyńcie na moją pamiątkę.
Ojciec Święty rozpoczyna aklamację:
Oto wielka tajemnica wiary.
W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, *
wyznajemy Twoje zmartwychwstanie *
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Następnie Ojciec Święty mówi:
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, Chleb życia i Kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa.

Jeden z koncelebransów:
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. * Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości * razem z naszym Papieżem N., * naszym Biskupem N., * oraz całym duchowieństwem.

Drugi z koncelebransów:
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, * którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, * i o wszystkich, którzy w twojej łasce odeszli z tego świata. * Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. * Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi * i daj nam udział w życiu wiecznym * z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, * ze świętymi Apostołami, * ze świętym N. (wymienia się imię świętego z dnia lub patrona) i wszystkimi świętymi, * którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, * abyśmy z nimi wychwalali Ciebie (składa ręce) przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków.
W: Amen

OBRZĘDY KOMUNII ŚWIĘTEJ

Ojciec Święty:
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić:

Wszyscy:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: * święć się imię Twoje, * przyjdź Królestwo Twoje, * bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. * I nie wódź nas na pokuszenie, * ale nas zbaw ode złego.

Ojciec Święty:
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W: I z duchem twoim.

Diakon:
Przekażcie sobie znak pokoju.

Wszyscy przekazują sobie znak pokoju. Następnie włączają się
w śpiew:
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem.

Ojciec Święty podnosząc Hostię mówi:
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę
W: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

W czasie przyjmowania Komunii świętej trwa śpiew.

1. Bądźże pozdrowiona Hostio Żywa, –
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Ref.: Witaj, Jezu, Synu Maryi, –
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi!
2. Bądźże pozdrowiony, Anielski Chlebie, –
W tym tu Sakramencie wielbimy Ciebie. – Ref.
3. Bądźże pozdrowiony, Dobry Pasterzu, –
Tyś dał duszę swoją za nas na krzyżu! – Ref.
4. Bądźże pozdrowiony, Boski Kapłanie, –
Przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. – Ref.

Ave verum (E. Elgar) – chór

1. U drzwi Twoich stoję Panie, – Czekam na Twe zmiłowanie, – Który pod osłoną chleba, – Prawdziwy Bóg jesteś z nieba.
2. W tej Hostii jest Bóg żywy, – Choć zakryty, lecz prawdziwy. – W tym Najświętszym Sakramencie – Z nieba stawa w tym momencie.
3. Jak wielki cud Bóg uczynił, – Gdy chleb w Ciało swe przemienił. – A nam pożywać zostawił, – Ażeby nas przez to zbawił.
4. Święty, Mocny, Nieśmiertelny, – W majestacie swym niezmierny. – Aniołowie się lękają, – Gdy na Jego twarz patrzają.
5. Wszyscy niebiescy duchowie – Lękają się i królowie. – Niebo, ziemia ani morze – Pojąć, co jest Bóg, nie może.

Pange lingua (A. Bruckner) – chór

1. Ciebie, Boga wysławiamy, – Tobie Panu wieczna chwała; – Ciebie Ojca, niebios bramy, – Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, – Tobie Moce i Niebiosy; – Cheruby, Serafinowie, – Ślą wieczystej pieśni głosy:
3. Święty, Święty nad Świętymi – Bóg Zastępów, Król łaskawy, – Pełne niebo z kręgiem ziemi – Majestatu Twojej sławy!
4. Apostołów Tobie rzesza, – Chór Proroków pełen chwały, – Tobie hołdy nieść pospiesza – Męczenników orszak biały.
5. Ciebie, poprzez okrąg ziemi – Z głębi serca, ile zdoła, – Głosy ludów zgodzonymi – Wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, – Syna, Słowo wiekuiste, –
Z Duchem, wszechświat wielbi cały, – Królem chwały Tyś, o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka; – By świat zbawić swoim zgonem, – Przyoblókłszy się w człowieka, – Nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś pokruszył śmierci wrota, – Starł jej oścień w męki dobie. – I rajskiego kraj żywota – Otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, – W chwale Ojca, Syn Jedyny, – Lecz, gdy zagrzmi trąba sroga, – Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prosim, słudzy łask niegodni, – Wspomóż, obmyj grzech, co plami, – Gdyś odkupił nas od zbrodni – Drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze Świętymi w blaskach mocy, – Wiecznej chwały zlej nam zdroje: – Zbaw, o Panie, lud sierocy, – Błogosław dziedzictwo swoje!
12. Rządź je, broń po wszystkie lata, – Prowadź w niebios błogie bramy, – My w dzień każdy, Władco świata, – Imię Twoje wysławiamy!
13. Po wiek wieków nie ustanie – Pieśń, co sławi Twoje czyny, – O, w dniu onym racz nas, Panie, – Od wszelakiej ustrzec winy.
14. Zjaw swą litość w życiu całym – Tym, co żebrzą Twej opieki: – W Tobie, Panie, zaufałem, – Nie zawstydzę się na wieki.

Modlitwa po komunii świętej

Módlmy się. Boże, Ty przez ten Sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa, † pokornie Cię prosimy, * abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

Słowo Ojca Świętego.

Anioł Pański

Ojciec Święty:
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
W: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według Twego słowa.

Zdrowaś Maryjo...
W: Święta Maryjo...

A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...
W: Święta Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.
W: A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju.
W: Amen.

Błogosławieństwo apostolskie

Diakon:
Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego, które za chwilę otrzymamy, poświęca również kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów, dzwony i wszystkie przedmioty kultu religijnego.

Pochylcie głowy na błogosławieństwo.

Ojciec Święty:
Pan z wami.
W: I z duchem twoim.

Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
W: Teraz i na wieki.

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W: Który stworzył niebo i ziemię.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący,
Ojciec, X i Syn, X i Duch X Święty.
W: Amen.

Rozesłanie

Diakon:

Idźcie w pokoju Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.

Następuje śpiew rozesłania.

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłaniał tarczą swej potęgi, od nieszczęść które przygnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie: Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie.

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca słów Bożych prawdą.
Ref. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
2. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe, do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem mych kropli potu i samotności.
4. Dziś wyjedziemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich. Twej prawdy siecią i słowem życia.

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, – Z kajdan i samych siebie, – A Chrystus stając się bratem – Nauczył nas wołać do Ciebie:
Ref.: Abba, Ojcze, – Abba, Ojcze, – Abba, Ojcze, – Abba, Ojcze!
2. Bo Kościół jak drzewo życia – W wieczności zapuszcza korzenie – Przenika naszą codzienność – I pokazuje nam Ciebie. – Ref.
3. Bóg hojnym Dawcą jest życia – On wyswobodził nas z śmierci – I przygarniając do siebie – Uczynił swoimi dziećmi. – Ref.
4. Wszyscy jesteśmy braćmi – Jesteśmy jedną rodziną. – Tej prawdy nic już nie zaćmi – I teraz jest jej godzina. – Ref.

Laudate Dominum (Ch. Gounod) – chór