Benedykt XVI: Katecheza, przepowiadanie, sakramenty narzędziami kształtowania sumień

KAI/k

publikacja 14.03.2009 11:24

Katecheza, przepowiadanie, kierownictwo duchowe oraz sakramenty Pojednania i Eucharystii są cennymi narzędziami kształtowania sumień - napisał Benedykt XVI w tradycyjnym już przesłaniu do uczestników dorocznego kursu dla spowiedników, zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską. Jest ona najwyższym trybunałem kościelnym rozpatrującym sprawy sumienia.

W liście adresowanym do stojącego na jej czele amerykańskiego kardynała Jamesa Francisa Stafford papież stwierdza, że „jednym z priorytetów duszpasterstwa jest w naszych czasach kształtowanie prawych sumień wierzących, ponieważ, jak to miałem już okazję podkreślić przy innych okazjach, w miarę, jak zatraca się poczucie grzechu rosną niestety wyrzuty sumienia, które usiłuje się wyeliminować przy użyciu niewystarczających środków paliatywnych”.

„Odpowiednia katecheza – przypomina Benedykt XVI – wnosi konkretny wkład w wychowanie sumienia, pobudzając je do coraz lepszego poczucia grzechu, dziś po części wyblakłego bądź gorzej jeszcze osłabionego przez sposób myślenia i życia 'etsi Deus non daretur'[nawet gdyby Boga nie było, przyp. KAI], według znanego powiedzenia Grocjusza, które znów jest bardzo aktualne i które odzwierciedla relatywizm zamknięty na prawdziwy sens życia”.

Przechodząc do przepowiadania papież zwraca uwagę, że „w naszych wspólnotach uprawia się rozmaite style komunikacji, wykorzystujące coraz bardziej nowoczesne narzędzia telematyczne, jakie mamy dyspozycji”. „W istocie aktualne media, o ile z jednej strony stanowią wyzwanie, z którym należy się zmierzyć, to z drugiej dają opatrznościową możliwość głoszenia w sposób nowy i bardziej zbliżony do współczesnej wrażliwości wiecznego i niezmiennego Słowa prawdy, które boski Nauczyciel powierzył swemu Kościołowi” - stwierdza papież.

Odnosząc się do kwestii „kierownictwa duchowego” Benedykt XVI zwrócił uwagę, że to właśnie „dziś bardziej niż wczoraj potrzebni są 'mistrzowie ducha' mądrzy i święci: ważna służba kościelna, do której wymagana jest niewątpliwie wielka wewnętrzna witalność, o której dar prosić należy Ducha Świętego w intensywnej i długiej modlitwie oraz starannie zdobywane specyficzne przygotowanie”.

Zdaniem papieża, „sumienie wierzącego doskonali się coraz bardziej dzięki pobożnemu i świadomemu uczestnictwu w Mszy św.”. „Za każdym razem, gdy kapłan sprawuje Eucharystię, w modlitwie eucharystycznej przypomina, że Krew Chrystusa wylana została na odpuszczenie naszych grzechów, dlatego poprzez sakramentalne uczestnictwo w pamiątce Ofiary Krzyża dochodzi do pełnego miłosierdzia spotkania Ojca z każdym z nas” - pisze Benedykt XVI. Na zakończenie papież apeluje do uczestników kursu, by zachowywali „wciąż żywą świadomość, że mają być godnymi 'szafarzami' miłosierdzia Bożego i odpowiedzialnymi wychowawcami sumień”, stawiając im za wzór „proboszcza z Ars”, czyli św. Jana Marię Vianney'a, którego 150-lecie śmierci przypada w tym roku.

Penitencjaria Apostolska zajmuje się - najogólniej mówiąc - odpustami w Kościele katolickim: ich udzielaniem i korzystaniem z nich, z wyjątkiem tych spraw, które leżą w kompetencji Kongregacji Nauki Wiary, tzn. badania zgodności odpustów z nauczaniem Kościoła na ten temat.

Penitencjaria jako urząd powstała w 1917 r., a jej kompetencje i zadania uściśliła konstytucja apostolska "Pastor Bonus" Jana Pawła II z 28 czerwca 1988 r., reformująca Kurię Rzymską.