Benedykt XVI o dialogu międzyreligijnym w służbie pokoju

Radio Watykańskie/k

publikacja 13.03.2009 14:46

Zalecony przez Sobór Watykański II dialog chrześcijańsko-żydowski jest konieczny i możliwy - wskazał Papież, przyjmując 12 marca delegację Wielkiego Rabinatu Izraela. Jak przypomniał, regularne rozmowy prowadzone z nim przez Stolicę Apostolską już od siedmiu lat są owocem historycznej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej w roku 2000.

„Współpraca daje wam coraz lepszą świadomość wspólnych wartości stojących u podstaw obu naszych tradycji religijnych – mówił Benedykt XVI. – Rozpatrywaliście je na siedmiu spotkaniach odbywanych tu w Rzymie albo w Jerozolimie. Rozważaliście świętość życia, wartość rodziny, sprawiedliwość społeczną i etykę, znaczenie Słowa Bożego wyrażonego w Piśmie Świętym dla społeczeństwa i edukacji, relacje między władzami religijnymi a świeckimi oraz wolność religii i sumienia. We wspólnych deklaracjach po każdym spotkaniu podkreślano punkty widzenia wynikające z przekonań religijnych obu stron, stwierdzając też różnice w poglądach. Kościół uznaje, że jego wiara wywodzi się z historycznego wejścia Boga w życie narodu żydowskiego i że jest to podstawą naszego jedynego w swoim rodzaju wzajemnego odniesienia. Żydzi, wyłonieni jako lud wybrany, komunikują rodzinie ludzkiej znajomość jedynego, prawdziwego Boga i wierność Jemu. Chrześcijanie chętnie rozpoznają swe własne korzenie w tym samym samoobjawieniu się Boga, którym karmi się doświadczenie religijne żydów”.

Nawiązując do swej przygotowywanej pielgrzymki do Ziemi Świętej, Papież powiedział, że pragnie się tam modlić o jedność i pokój w regionie i na całym świecie. Wyraził nadzieję, że jego wizyta pomoże pogłębić dialog katolicko-żydowski, by żydzi, chrześcijanie i także muzułmanie żyli tam w pokoju i zgodzie.