Polacy o Janie Pawle II i Benedykcie XVI

KAI/J

publikacja 23.05.2006 07:01

Blisko 80 procent Polaków uważa, że wizyta Benedykta XVI w Polsce będzie ważnym wydarzeniem dla kraju, ponad 60 proc. deklaruje, że jest dla nich autorytetem, 55 uważa go za "swojego" papieża, tyle samo akceptuje fakt, że jest Niemcem - wynika z ogólnopolskich badań przeprowadzonych na zlecenia KAI.

"Badanie religijności Polaków i stosunku do papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI" przeprowadził w dniach 21-24 kwietnia, na reprezentatywnej grupie 1002 respondentów, Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC.

Większość ankietowanych - blisko 50 procent - uważa, że Jan Paweł II ma wyższy autorytet niż jego następca, natomiast około 29 jest zdania, że Benedykt XVI cieszy się takim samym autorytetem, co papież Wojtyła.

Benedykt XVI - autorytet moralny, nasz Papież

Benedykt XVI jest autorytetem moralnym dla 61,37 proc. badanych z czego dla 45,64 proc. "raczej tak", dla blisko15,73 - zdecydowania tak. Prawie połowa twierdzi, że żyje zgodnie z zaleceniami papieża Ratzingera (39,46 raczej, zaś 9,77 proc. zdecydowanie tak). Ponad 55 proc. Polaków uważa Benedykta XVI za "swojego" papieża - 40,67 raczej, 14,51 zdecydowanie tak.

Na pytanie, czy Jan Paweł II jest autorytetem moralnym, 27,77 stwierdza, że raczej tak, zaś 64,05 - że zdecydowanie tak - jest więc papież Wojtyła autorytetem dla 91,82 proc. swoich rodaków. Podobny odsetek - 91,78 uważa go za "swojego" papieża - 26,48 raczej, zaś 65,30 odpowiada, że zdecydowanie tak.

Na pytanie, czy Benedykt XVI ma taki sam autorytet, co Jan Paweł II 12,34 proc. badanych odpowiedziało, że zdecydowanie nie, natomiast 37,12 - że raczej nie. Blisko połowa (49,46 proc.) naszych rodaków uważa więc, że Jan Paweł II przewyższa swym autorytetem swojego następcę. Z twierdzeniem tym kategorycznie nie zgodziło się 6,42 proc. ankietowanych, zaś 22,52 raczej się nie zgodziło. Osoby, które nie widzą różnicy w autorytecie obydwu papieży deklarują się najczęściej jako głęboko wierzące. Najczęściej zgadzają się z tym stwierdzeniem mieszkańcy wsi, najrzadziej osoby z miast do 100 i powyżej 500 tys. Są to także ludzie starsi - między 50 a 59 rokiem życia i powyżej 70 lat, rzadziej młodzież 15-19-letnia.

Większość respondentów uznaje, że Jan Paweł II ma wyższy autorytet moralny niż jego następca i łatwiej im odpowiedzieć w sposób zdecydowany na postawione w związku z nim pytania. Przyznają, że bardziej stosują się do zaleceń Papieża Wojtyły niż jego następcy.

Wizyta Benedykta - ważne wydarzenie

Aż 80 proc. badanych uważa, że wizyta Ojca Świętego będzie ważnym wydarzeniem dla kraju - bardzo ważnym dla 19,13 proc., raczej ważnym dla 58,85. Tylko 4 proc. uznało ją za zupełnie nieważną. Najczęściej jako ważną określają wizytę osoby, dla których autorytet obecnego papieża porównywalny jest z autorytetem poprzednika. A także starsze, powyżej 60 roku życia i rodzice z dziećmi do lat 15 oraz zamieszkujący w gospodarstwach domowych, gdzie jest więcej niż 5 osób. W tej grupie znajdują się również osoby w wieku 30-39 lat, a także rolnicy.

Zapytani, w jaki sposób będą uczestniczyć w pielgrzymce, 66,48 proc. ankietowanych odpowiada, że będzie śledzić jej relacje w mediach, 15,29 udekoruje balkony i okna swych domów. Osobisty udział w uroczystościach zapowiada 6,39. Są w tej grupie przede wszystkim osoby określające się jako głęboko wierzące, a także te, które dostrzegają podobieństwo autorytetów obydwu papieży. Osobiste uczestnictwo w pielgrzymce deklarują najczęściej mieszkańcy miast powyżej 500 tys., najbardziej zainteresowani relacjami mediów są mieszkańcy wsi, oni też najczęściej będą dekorować swe okna i balkony. Bezpośrednio uczestnictwo w pielgrzymce zapowiada też młodzież do 19 roku życia, osoby starsze (50-69 lat) pozostaną w domu. Aż 25 proc. respondentów między 20 a 29 rokiem życia nie zamierza uczestniczyć w pielgrzymce.

Narodowość nie jest przeszkodą

Aż 55 proc. badanych nie przeszkadza narodowość Papieża - 25,18 proc. zdecydowanie nie, zaś 30,04 - raczej nie. Jedynie 11,36 proc. wolałoby, żeby następca św. Piotra był innej narodowości. Faktu tego zdecydowanie nie akceptuje 5,31 ankietowanych. Warto zauważyć, że osoby, które na równi uznają autorytet obydwu papieży nie przywiązują większej wagi do jego narodowości. Ciekawie rozkładają się odpowiedzi w grupie, która sądzi, że narodowość Benedykta XVI jest problemem - są to osoby między 15 i 19 rokiem życia oraz między 40 a 49.

Interesujący jest też, że liczący 50-59 lat respondenci najrzadziej oceniają pochodzenie Benedykta XVI za fakt negatywny, choć urodziły się po wojnie i pamiętają napięcia w stosunkach polsko-niemieckich, są najbardziej przychylne papieżowi - Niemcowi. Fakt ten nie jest także problemem dla osób, zamieszkujących gospodarstwa domowe przez 6 i więcej osób.

Autorytet moralny, przywódca Polski, dobry kapłan, król

Na pytanie, kim był Jan Paweł II, rok po jego śmierci, 70,37 proc. odpowiada, że był autorytetem moralnym, 50,47 proc. - że był duchowym przywódcą Polski. Za dobrego kapłana uznało go 41, 97 proc., za nauczyciela 41,85; 18,63 widzi w nim przede wszystkim pisarza, dla 11,7 proc. był niekoronowanym królem Polski. Tylko dla 0,19 proc. badanych papież Wojtyła był nikim znaczącym.
Zapytani, co zawdzięczamy jako zbiorowość Janowi Pawłowi II 54,44 proc. stwierdza, że religijność Polaków, 50,40 proc. - upadek komunizmu na świecie, 40,34 - odnowę Kościoła. 35,56 - naszą wiarę; 31,48 proc. respondentów sądzi, że Polska zawdzięcza mu niepodległość. Tylko 7 proc. badanych nie potrafi wskazać, co zawdzięczamy papieżowi Wojtyle. Osoby, określające się jako "głęboko wierzący" zdecydowanie wyżej oceniają religijną rolę Jana Pawła II i jego wkład w upadek komunizmu. Natomiast grupa, która widzi różnice w autorytecie, którym się cieszą papież Wojtyła i papież Ratzinger, częściej uważa, że to Janowi Pawłowi II zawdzięczamy upadek komunizmu. Podobnie sądzą mieszkańcy największych miast, zaś mieszkańcy wsi częściej formułują opinię, że to Janowi Pawłowi II Polacy zawdzięczają mu religijność i swoją wiarę. Także kobiety częściej podkreślają rolę Papieża dla religijności jego rodaków.

Kto należy do pokolenia JP2

Kto należy do pokolenia JP2? - Ludzie młodzi i wszyscy Polacy - odpowiadają ankietowani. Że pokolenie to tworzy młodzież zdecydowanie uważa 14,88 proc., zaś "raczej" uważa 38,68, czyli w sumie 56,56 proc. Istnienie tego pokolenia "raczej" neguje 20,67 proc., natomiast zdecydowanie tak sądzi 6,92 proc., co daje 27,59 sceptycznie nastawionych. Co ciekawe, w to, że młodzież tworzy pokolenie JP2 powątpiewa 24,16 proc. mieszkańców wsi, natomiast w dużych miastach osób tych jest zaledwie 1,57 proc. W tej samej, wielkomiejskiej grupie jest więcej osób, przekonanych, że pokolenie JP2 to głównie młodzież. Jest to także opinia osób, uznających, że autorytet obydwu papieży jest porównywalny, a także kobiet, oraz młodzieży w wieku 15-19 lat. Odmiennego zdania najczęściej są osoby, uznające się za inteligencję.

Równolegle z tym badani formułują opinię, że nie tylko młodzież, ale wszyscy Polacy należą do pokolenia JP2 - zdecydowanie zgadza się z tym 30,93 proc. ankietowanych, zaś "raczej" się zgadza 36,40 - czyli ogólnie pogląd ten bliski jest 67 proc. ankietowanych. Tylko 3,52 zdecydowanie nie zgadza się z tym poglądem. Podobnie jak w innych wypadkach, tak i w tym "głęboko wierzący" są najgłębiej o tym przekonani, a także zdecydowani w swych sądach, podobnie jak osoby uznające podobieństwo autorytetów obu papieży. Najwięcej osób zgadzających się z tym, że wszyscy Polacy należą do pokolenia JP2 mieszka na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców. Opinię tę podzielają osoby zamężne i żonate, osoby w wieku 30-39 lat, posiadający dzieci od 7 do 14 lat.

Jaka religijność?

Ankieterzy zbadali także religijność Polaków. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 96,5 proc. czuje się związanych z wyznaniem rzymsko-katolickim, 0,25 z prawosławnym, 0,1 z ewangelicko-ausburskim, 0,08 z islamem, z innymi - 0,07 proc. Tylko 2,17 proc. nie czuje się związana z żadnym wyznaniem. Większość ankietowanych, gdyż 78,57 proc. uważa się za wierzących, 14,64 za głęboko wierzących. Za raczej niewierzących uznało się 3,23 proc, badanych, za całkowicie 1,52. Tylko 2,04 proc. Polaków nie potrafi określić swojego stosunku do wiary.

W grupie określającej się jako głęboko wierzący przeważają kobiety, mieszkańcy wsi i miast do 100 tys. mieszkańców, osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.