Kolonia 2005: Czuwanie z Ojcem świętym

publikacja 22.08.2005 09:09

Około 700 tys. młodych zgromadziło się na Marienfeld, odległym około 30 km od Kolonii, aby wziąć udział w czuwaniu z Benedyktem XVI.

Przybycie Papieża, oczekiwane około godziny 19.30, opóźniło się. Ojciec św. przybył papamobilem o 19.56. Po kilkuminutowym oczekiwaniu wyruszył pomiędzy sektory, w których zgromadzona jest młodzież.

Papież przejechał przez środek Marienfeld i skierował się do zakrystii.

Zabrzmiał hymn ŚDM.

Rozpoczęło się czuwanie, złożone z nieszporów i adoracji. Jego szczegółowy przebieg podajemy za stroną www.sdm.org.pl:

Najpierw nastąpiło poświęcenie dzwonu im. Jana Pawła II.

Czuwanie z Ojcem Świętym
Marienfeld: 20 sierpnia


Myśl biblijna: Oddać MU pokłon
"Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon." (Mt 2,11a)


Wprowadzenie
Serdeczne powitanie w miejscu, które nazywa się Marienfeld (Plac Maryi). Na tej ziemi, w dalekim roku 1150, został ufundowany klasztor sióstr cystersek, który później przeszedł w ręce ojców cystersów. Pięć wieków temu klasztor ten stał się znanym sanktuarium maryjnym. Kamienna rzeźba Madonny przez wieki była uważana za "najpiękniejszą pietę Nadrenii". Do 5000 pielgrzymów odwiedzało w niedzielę i w uroczystości to sanktuarium, aby przed Pietą Madonny przedstawiać swoje troski i prośby, ufając Maryi, która trzyma w swoich rękach Swojego Syna niedawno złożonego z krzyża. W roku 1950 kościół i pozostałości po klasztorze zostały zniszczone, aby ustąpić miejsca odkrywkowej kopalni węgla. Dziś w tym miejscu zbieramy się, aby zbudować "żywą katedrę", aby jeszcze raz z tego miejsca uczynić miejsce modlitwy.

Na XX ŚDM został zbudowany na tym miejscu pewien rodzaj katedry. 27 oświeconych kolumn w zachodniej części placu symbolizujących 27 diecezji niemieckich. Młodzi z całego świata urządzą i wyposażą tę katedrę w sobotę popołudniu: zapalą ponad 12 tysięcy świec, które oświetlą dolinę i drogę procesji; w dolinie zbudują ołtarz i ustawią krzyż oraz ikonę Światowego Dnia Młodzieży.

W swoim orędziu na XX ŚDM 2005 Ojciec Święty Jan Paweł II napisał: " (Mt 2,11). Jeśli w Dziecięciu, jakie Maryja tuli w swych ramionach, Mędrcy rozpoznają i wielbią Oczekiwanego przez narody i Zapowiadanego przez proroków, my dzisiaj możemy czcić Go w Eucharystii i rozpoznawać jako naszego Stwórcę, jedynego Pana i Zbawiciela. Oddajcie cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, przyznając Mu pierwsze miejsce w waszym życiu!"

Czuwanie składa się z dwóch części: podczas liturgii nieszporów będziemy medytować mękę Chrystusa (wprowadzenie Krzyża) i pielgrzymkę wiary Maryi (wprowadzenie ikony Madonny). Liturgia adoracji eucharystycznej rozpocznie się liturgią światła i będzie kontynuowana w postaci procesji (pielgrzymki) z Najświętszym Sakramentem, która nam przypomni o pierwszej na świecie procesji Corpus Domini w 1246 roku w Kolonii.
Podczas czuwania Bóg będzie mówił do nas, a my, modląc się psalmami, posłużymy się głosem ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli Bożej obecności. Razem z nimi będziemy chwalić Boga. Pamiętamy, że Maryja dała światło Jezusowi, który jest światłem świata. Rozpoznamy w chlebie Eucharystycznym szczególny znak Boga: w nim Jezus jest "sakramentalnie obecny ciałem, krwią, duszą i boskością" (Jan Paweł II).

Poza tym warto odnotować, że po starym klasztorze cysterskim pozostała, oprócz Piety, tylko płaskorzeźba w alabastrze (XIV) przedstawiająca trzech Króli adorujących Jezusa!

Modlitwy w czasie czuwania zostaną wyrażone także gestami i znakami przez zespół tańca liturgicznego Jesuprem ("miłość dla Jezusa"), złożonego z młodych Indian z Kolonii pod dyrekcją dr Ronalda Sequeira, oraz przez chór ghaneński z parafii p.w. św. Rocha w Dusseldorfie.


LITURGIA NIESZPORÓW


Ojciec Święty przybywa na wzgórze "drogą papieską"; chór wykonuje pieśń "Jeruzalem".

Ojciec Święty: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Ojciec Święty: Pokój z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Pieśń: Jesus Christ, you are my life, nr 47

Psalm 139,1-24
Bóg jest obecny wszędzie i troszczy się o każdego człowieka. Mimo tego człowiek doświadcza konfliktów i przeciwności. Zaczyna nienawidzić sobie równych. Niepewny jednak swojego postępowania, pyta się Boga, czy żyjąc nienawiścią jest jeszcze na dobrej drodze. Kto wierzy w miłość Boga w stosunku do każdego człowieka, czuje się chroniony przez Boga i zdolny do miłości.

Antyfona: La tenebre, nr 55

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek.

Wszystkie moje drogi są Ci znane.
Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.

Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.

Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?
Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.

Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.

Jeśli powiem: 'Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło':

sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje:
mrok jest dla Ciebie jak światło.

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.

Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,

nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.

Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.

O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.

Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!

Świadectwo wyrażone ruchem i słowem "Wierzę w Bożą obecność".

Pieśń: Halleluja, nr 12

Śpiew przed Ewangelią

Diakon: Pan z Wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.
Diakon: Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Wszyscy: Chwała tobie, Panie.

Ewangelia (Mt 2,1-11a)
Przy pomocy światła gwiazdy, Bóg oferuje trzem Królom możliwość odkrycia SWOJEJ obecności. Ze spotkania z NIM rodzi się gorące pragnienie oddania MU pokłonu i adorowania GO.

Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: 'Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon'. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: 'W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela'.

Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: 'Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon'. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon.

Homilia Ojca Świętego

Hołd oddany Maryi
Ikona Madonny zostaje poniesiona w procesji. Razem z Krzyżem i Biblią, jest ona trzecim symbolem - kluczem ŚDM. Medytujemy pielgrzymowanie Maryi, od zwiastowania narodzenia Jezusa, aż do Jego zmartwychwstania. Pamiętamy, że Jezus na krzyżu dał Swoją matkę jako matkę naszą. Śpiewamy hymn "Akatisto", antyczny hymn Kościoła Prawosławnego. Po raz pierwszy był on śpiewany w 626 w Konstantynopolu. Tym hymnem chwalimy Maryję i jej misję w zbawczym planie Boga.

Hymn Akathistos

Pieśń: Halleluja, nr 44

Magnifikat

Pieśń: Antiphon, nr 88

Modlitwa
Splendor Twojej chwały, niech oświeci o Panie nasze serca, abyśmy poprzez ciemności tego świata, mogli osiągnąć światło Twojego domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego , Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Wszyscy: Amen.LITURGIA ADORACJI


Paul Ponce, znany argentyński kuglarz, wprowadza nas w drugą część czuwania. Celebrację zakończy on wykonaniem "juggling", zwróconym do ikony Madonny i Krzyża ŚDM, oddając w ten sposób hołd Maryi i adorując Jezusa Chrystusa.

Pieśń: In der Mitte der Nacht, nr 45

Celebrans: Chrystus, światło życia, niech będzie z wami.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Liturgia światła

Każdy z was otrzymał światło, które zostało dziś popołudniu przyniesione na Marienfeld. W adwencie 2004 roku to światło przybyło z Betlejem do Europy, także i do Niemiec. Rzeczywiście od 20 lat, w Adwencie, to światło zostaje przyjęte w grocie betlejemskiej przez grupę skautów i zaniesione później do ponad 25 krajów europejskich. Światło to przypomina nam, że w Betlejem narodził się Książe pokoju, która wzywa nas do życia w pokoju. Na kloszach umieszczonych na waszych świecach znajdziecie punkty świetlne. Jeden z tych świetlnych punktów ma formę gwiazdy. Zanieście ten klosz do waszych domów, do waszych rodzin i parafii. Niech przypomina wam Chrystusa, którego otrzymaliście jako światło świata: światło, które oświeca wasze życie i które chce usunąć z waszych serc i z serc wszystkich ludzi każdy rodzaj ciemności.

Wprowadzenie

Pieśń: Jesu le Christ, nr 48

Modlitwa
Dobry Boże, w tę noc kontemplujemy Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, narodzonego z Dziewicy Maryi. Za to Ci dziękujemy. Mu Go adorujemy, ponieważ On jest Twoim słowem, On jest światłem świata, On jest panem życia. Jego obecność niech nam doda sił tej nocy i niech nam towarzyszy w drodze do Ciebie. Początek nowego dnia niech będzie dla nas jak poranek paschalny, podczas którego spotykamy jutrzenkę, która rozbudza nadzieję życia tu, teraz i zawsze.
Wszyscy: Amen.

Psalm 8
Odkrywamy cudowne działanie Boga i jesteśmy pełni uwielbienia dla Jego dzieł. Z uwielbienia rodzi się pragnienie, aby przybliżyć się do Boga i Go adorować. W tym samym momencie człowiek odkrywa swoją godność i wielkość przyznaną mu przez Boga i przyjmuje wezwanie do podjęcia swoich obowiązków dla dobra całego stworzenia.

O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.

Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:

owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,

ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Świadectwo wyrażone ruchem i słowem "Wierzę w wielkie dzieła Boże i je podziwiam".

Kantyk (Wj 15,1-6.13.17.18)

Lud Izraela świętuje swoje wyzwolenie. W kantyku Mojżesza jest wyrażone przekonanie ludu, że to wszystko co ich spotyka pochodzi od Boga. On jest potężniejszy od wielkich tego świata. Ten kantyk normalnie jest śpiewany w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. W tej liturgii celebruje się zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat jako Książe Pokoju, aby wyzwolić go w sposób pokojowy - bez przemocy. On chce, aby wszyscy "mieli życie, i żeby je mieli w obfitości." (J 10,10)

Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana:
Będę śpiewał ku czci Pana,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego
pogrążył w morzu.

Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę,
On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał.

Pan, mocarz wojny,
Jahwe jest imię Jego.
Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko.
Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym.

Przepaści ich ogarnęły,
jak głaz runęli w głębinę.

Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie,
Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół.
Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony,
przeprowadziłeś [go] Twą mocą w święte Twe mieszkanie.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze twego dziedzictwa,
w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem,
w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie.

Pan jest królem na zawsze, na wieki!

Świadectwo wyrażone ruchem i słowem "Wierzę w przyszłość z Bogiem".

Adoracja Eucharystyczna
Procesja z Najświętszym Sakramentem

Na wzgórze zostaje wniesiony Chleb Eucharystyczny. Najświętsza Hostia jest umieszczona w monstrancji w kształcie słońca. Chrystus - Chleb Życia - obdarza nas światłem: tym samym, które Trzej Mędrcy widzieli w Betlejem ("Dom Chleba"). Jak Mędrcy, tak i my adorujmy Boga, oddając Mu siebie samych ze wszystkim, co posiadamy.

Pieśń: Gottheit tref verborgen, nr 36; Meine Hoffnung und meinne Freude, nr 30
Adoramus te, o Christe, nr 9

Wezwania:
Do ołtarza zostają przyniesione w formie przezroczystych zwoi modlitwy, ułożone przez was w kościołach - centrach duchowości i w "Sternstunden". Zwoje te otaczają czaszę pełną kadzidła, która przypomina słowa z Apokalipsy św. Jana: "złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych". (Ap 5,8).

Używając kadzidła, które przywieźliście z waszych krajów, zjednoczymy się w ten sposób w modlitwie z ludźmi całego świata. Słowami psalmu 141 wołajmy: " Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich - jak ofiara wieczorna!"

Pieśń: Fürbittruf, nr 53; Tantum ergo, nr 73

Błogosławieństwo Eucharystyczne

Najświętszy Sakrament zostaje zaniesiony do namiotu adoracji. Tam pozostanie wystawiony przez całą noc, aby dać możliwość adoracji.

Pieśń: Bleibet hier, nr 17
Podczas całej nocy krzyż ŚDM będzie oświetlony.
Pieśń: Du für mich, nr 6
Prezentacja żonglerska Pauala Ponce przed krzyżem.

Krótko przed godziną 23.00 Ojciec święty pozdrawiając zgromadzonych opuścił Marienfeld.