Dziś Dzień Migranta

KEP/ajm

publikacja 15.01.2012 11:47

"Migracje a nowa ewangelizacja" to hasło 98. Światowego Dnia Migranta. W tym roku jest on obchodzony 15 stycznia.

Dziś Dzień Migranta

„Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie” – podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta. „Wyzwaniem dla Kościoła staje się więc niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego” – zaznacza Benedykt XVI.

Do tego apelu włącza się Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W niedzielę 15 stycznia br. w domu generalnym Towarzystwa Chrystusowego o godz. 10.30 odprawiono Mszę św. w intencji zachowania wiary Polaków mieszkających za granicą. Uroczystej koncelebrze  przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Od października ub. r. pełni on funkcję delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polskiej Emigracji. Zastąpił na tym stanowisku wybranego sekretarzem generalnym Episkopatu bp. Wojciecha Polaka.

Światowy Dzień Migranta ma na celu zwrócenie uwagi na aktualne problemy migrantów oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc rodakom za granicą. W modlitwę w Poznaniu włączyli się księża, klerycy z Seminarium Zagranicznego, bracia zakonni Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki dla Polonii Zagranicznej, przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad migracją oraz organizacji pozarządowych wspierających migrantów i uchodźców w naszym kraju.

„Chciałbym, aby to wyjątkowe spotkanie pobudziło wszystkich zainteresowanych i łączących się w tym Dniu w różnych zakątkach świata do większej odpowiedzialności za nową ewangelizację ludzi w drodze” – podkreślił ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Przypomina on słowa bł. Jana Pawła II, który powiedział do Polonii w krajach Beneluxu: „Im bardziej będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owocnie i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie”.

Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele katolickim w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jak wskazuje instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., dzień ten jest pomyślany jako „okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego z października 2011 r. wynika, że czasowo za granicą przebywało w 2010 r. około 1 mln 990 tys. Polaków. Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ponad 200 mln.

Czytaj tekst papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta